תזרים מזומנים

ההשוואה בין הרווח הנקי לבין התזרים מפעילות שוטפת

מאזן – מצב הנכסים וההתחייבויות נכון ליום XX/XX/XX

דו"ח רווח והפסד – תוצאות הפעילות לתקופה של . . .

דו"ח תזרים מזומנים – תזרים מזומנים מ / ל  מקורות שונים בתקופה של ___  בצירוף יתרות מזומנים בפתיחתה ובסיומה של תקופה

מרכיבי דוח תזרים המזומנים

  1. תזרים מזומנים שנבעו / ששימשו לפעילות שוטפת.
  2.  תזרים מזומנים שנבעו / ששימשו לפעילות השקעה.
  3. תזרים מזומנים שנבעו / ששימשו לפעילות מימון.

השפעת תזרים המזומנים על הערכת השווי

חברות עם תזרים מזומנים חיובי שמשקיעות לאורך זמן מניבות צמיחה גבוהה יותר מחברות שלא.

הגדלת הדיבידנד מחזקת את הביטחון אצל המשקיעים.

השווא ה בין פעילות שוטפת לבין פעילות השקעה ופעילות מימון. פעילות שוטפת מעידה על תזרים מזומנים חיובי מהפעילות העסקית אל מול מה היא עושה עם הכסף הזה – האם היא משקיעה (פעילות השקעה שלילית) ואם הצליחה למזער את פעילות המימון שלה.

במיליוני ש״ח 2005 2006 2007
תזרים מזומנים מפעילו שוטפת 
רווח נקי 181.9 187.4 243.9
התאמות להצגת תזרימי מזומנים נטומפעילות שוטפת  (א) 51.5 64.3 121.7
מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת  233.4 251.6 365.6
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
השקעה ברכוש קבוע  (120.8) (265.5) (346.3)
בניכוי מענק השקעה 5.5 13.4 13.2
השקעה ברכוש אחר (0.8) (15.9) (10.0)
השקעות ויתרות חובה אחרות (25.2) (8.5) (3.7)
רכישת חברות בנות שאוחדו לראשונה

(118.8)

רכישת חלק המיעוט בחברה מאוחדת (23.4) (7.5)
תמורה מימוש רכוש קבוע ורכוש אחר 1.4 34.2 23.8
השקעות ויתרות חובה אחרות  7.1 5.5 3.8
השקעות לזמן קצר , נטו 97.7 1.9 (2.6)
השקעה בחברה שאוחדה בעבר (ג) 47.6
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה 12.6 (377.1) (329.3)
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
פרעון התחייבות ארוכות מועד (2.1)
קבלת התחייבות ארוכות מועד 41.8 58.1
אשראי תאגידים בנקאיים , נטו (3.9) 51.8 (27.5)
השקעת מיעוט בחברה מאוחדת 4.4
דיבידנד ששולם (50.0) (100.0) (100.0)
דיבידנד ששולם למיעוט בחברה מאוחדת (21.3) (54.8) (15.3)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון (77.3) (56.8) (84.7)
עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים  168.7 (182.2) (48.4)
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה 113.6 282.3 100.5
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה 282.3 100.1 52.1
הכנסות והוצאות שאין כרוכות בתזרימי מזומנים:
חלק המיעוט ברווחים של חברה מאוחדת, נטו 30.8 28.1 24.0
התאמות להצגת תזרימי במזומנים נטו מפעילות שוטפת (א) 51.5 64.3 121.7
מזומנין שנבעו מפעילות שוטפת zzz 233.4 251.6 365.6
תזרימי מזומנין מפעילות השקעה
השקעה ברכוש קבוע (120.8) (265.5) (346.3)
בניכוי מענק השקעה 5.5 13.4 13.2
השקעה ברכוש אחר (0.8) (15.9) (15.0)
השקעות ויתרות חובה אחרות (25.2) (8.5) (3.7)
רכישות חברות בנות שאוחדו לראשונה   (118.8)  
רכישות חלק המיעוט בחברה המאוחדת -____ (23.4) (7.5)
התמורה המימוש רכוש קבוע ורכוש אחר 1.4 34.2 23.8
השקעות ויתרות חובה אחרות  7.1 5.5 3.8
השקעה לזמן קצר,נטו 97.7 1.9 (2.6)
השקעה בחברה שאוחדה בעבר (ג) 47.6 ______ ______
מזומנין נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה 12.6 (377.1) (329.3)
תזרימי מזומנים מפיעלות מימון  
פרעון התחייבות ארוכות מועד (2.1) ______ ______
קבלת התחייבות ארוכות מועד  _____ 41.8 58.1
אשראי תאגידים בנקאיים,נטו (3.9) 51.8 (27.5)
השקעת מיעוט בחברה מאוחדת 4.4
דיבידנד ששולם (50.0) (100.0) (100.0)
דיבידנד ששולם למיעוט בחברה מאוחדת  (21.3) (54.8) (15.3)
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון (77.3) (56.8) (84.7)
עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 168.7 (182.2) (84.4)
במיליוני ש״ח 2005 2006 2007
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימי מזומנים:
חלק המיעוט ברווחים של חברות מאוחדות,נטו 30.8 28.1 24.0
פחת והפחתות  72.4 65.0 76.7
רווח ממימוש השקעה בחברה מאוחדת  (191.1)
מיסים נדחיחם, נטו (12.7) 9.7 4.7
שינויים בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד,נטו (3.2) (2.7) 7.2
הפסד (רווח) ממימוש וירידת ערך של רכוש קבוע ואחר, נטו 2.2 (1.5) (42.5)
עליית ערך השקעות לזמן קצת, נטו (3.5) (0.7) (1.1)
שערוך התחייבויות ארוכות מועד (0.1) (0.0) (4.5)
שערוך השקעות ויתרות חובה אחרות 1.9 2.5 1.5
68.5 100.4 66.2
במיליוני ש״ח 2005 2006 2007
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות:
עליה בלקוחות  (31.0) (31.7) (31.9)
ירידה (עליה) בחייבים יתרות חובה (25.8) (13.2) 41.0
עליה במלאי  (4.7) (22.3) (64.5)
עליה בספקים ונותני שחתים  39.3 31.3 108.0
עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות 5.2  (0.2) 2.9
(17.0) (36.2) 55.5

 

מרבית החברות שצומחות מגדילות את המלאי ואת אשראי הלקוחות ואז הגידול בהון החוזר הוא טוב. יש לבדוק שהגידול במלאי אינו פיקטיבי ושיש אפשרות לגביית החובות מלקוחות.

דוגמה לדוח תזרים מקוצר

5 4 3 2 1
(2,000) 4,000 8,000 1,000 (2,000) תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 
(1,000) (2,000) (4,000) (5,000) (10,000) תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
2,000 (1,000) (4,000) 4,000 12,000 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
(1,000) 1,000 עליה (ירידה) במזומנים ובשווי מזומנים

מקרה של חברה בה אנו מקבלים סימני אזהרה מדוח תזרים המזומנים – רגע לפני …

1-12/1992 1-12/1991 1-12/1990 1-12/1989 באלפי ש״ח
806.0 (25,897) 1,439.0 323.0 רווח (הפסד) נקי
(55,876) (9,548) (31,018) (35,016) תזרימם מזומנים מפעילות שוטפת

ההשוואה בין הרווח הנקי לבין התזרים מפעילות שוטפת. ברווח החשבונאי אפשר לשחק, אבל התזרים המזומנים מפעילות שוטפת הוא יותר נוקשה ונותן תמונה יותר טובה לגבי הפעילות של החברה ולפי התזרים מזומנים ניכר שהחברה מפסידה מהפעילות העסקית שלה והרווח החשבונאי נובע מסעיפים אחרים שלא מפעילות עסקית (רווח הון, הקטנת פחת, הכרה בהכנסה ללא מזומנים).

המסקנה היא שחברה עם תזרים מזומנים שלילי מגמתי לא יכולה להתקיים.

 

 

 

נושאים נוספים

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות