פדיון ורווח – מונחים

פדיון כולל – (TR (Total Revenue

פדיון כולל (של פירמה) מוגדר כסה"כ היחידות שנמכרו, כפול המחיר ליחידה.

אם נמכרו 100 כסאות, במחיר של 50 ש"ח לכסא, הפדיון הכולל הוא 5,000 ש"ח.

 

פדיון שולי – (MR  (Marginal Revenue

פדיון שולי מוגדר כגידול בפדיון הכולל כתוצאה ממכירת היחידה האחרונה.

כאשר המחיר בשוק קבוע, הפדיון השולי זהה בכל היחידות.

אם מחיר כל כסא הוא 50 ש"ח, הרי הפדיון השולי של הנגרייה הוא 50 ש"ח.

לעומת זאת, אם הנגרייה גובה עבור כסא בת"א 60 ש"ח ובאילת 50 ש"ח, הרי שהפדיון השולי בת"א הוא 60 ש"ח, בעוד הפדיון השולי באילת הוא 50 ש"ח.

 

רווח (מסומן בדרך כלל באות היוונית פאי `pi` )

רווח הוא הפער בין הפדיון הכולל להוצאה הכוללת.

ובשפת הסימנים:

הוצאה כוללת פדיון כולל רווח
`TC` `-` `TR` `=` `Pi`

 

מבנה סעיפי דו”ח רווח והפסד (רו"ה) של שתי פירמות

הדו”ח כולל רק סעיפים ראשיים וגם לא את כולם, רק את הרלוונטים עבורנו.

הדו”ח מתייחס לשנת 2007.

הכרת הדו”ח והמונחים המתלווים אליו, תעזור בהמחשת והבנת החומר.

דו”ח רווח והפסד של נגריות א' ו- ב' לשנת 2007

הסבר נגרייה ב׳ נגרייה א׳ סימול 
1000 1200 `TR` פדיון

(סה״כ מכירות )

כולל: חומרי גלם, שכר עבודה, ליסינג מכונות וציוד ועוד. 820 800 `VC` הוצאות משתנות
180 400 `GR` רווח גולמי
כולל: דמי שכירות מבנה, ביטוחים, הסכמי עבודה ועוד. 200 200 `FC` הוצאות קבועות
(20) 200 `OR` רווח תפעולי
—- 80 `IT` מס הכנסה
(20) 120 `NR` רווח נקי

התייחסות למונחי הדו”ח וסעיפיו

רווח גולמי- הפער בין הפדיון להוצאות המשתנות בלבד `(VC-TR)` .

רווח תפעולי- הפער בין הפדיון לכלל ההוצאות `(TC-TR)` .

הוצאות מימון- בדרך כלל הוצאות מימון מוצגות בדו”ח רו"ה לאחר הרווח התפעולי. לצורך הפשטות, אנו מניחים שאין לפירמות הוצאות מימון או לחילופין הן מתפצלות בין הוצאות משתנות להוצאות קבועות וכבר כלולות בהן.

מס הכנסה- בדרך כלל פירמה משלמת מס הכנסה על רווחיה ומקבלת החזר מס על הפסדיה. במסגרת הסברים של מודלים כלכליים, מקובל להתעלם מתשלומי המס (מניחים שאין מס), כך שהרווח התפעולי הוא גם הרווח הנקי.

ההתעלמות מהמס אינה פוגמת בהבנת התהליך הכלכלי.

 

השתקפות נתוני הדו”ח בהתייחסות לזמן קצר וזמן ארוך

זמן קצר

אילו נגרייה ב' תפסיק לייצר בתחילת 2007, היא תפסיד 200 ש"ח, שכן יהיה עליה לשלם את כל ההוצאות הקבועות המסתכמות ב-200 ש"ח. הן כוללות: דמי שכירות, ביטוחים, הסכמי עבודה שונים ועוד.

בעוד שכאשר היא מייצרת, ההפסד מצטמצם ל- 20 ש"ח בלבד (שורת הרווח הנקי).

 

זמן ארוך

אם הרווח התפעולי של הפירמה ימשיך להיות שלילי (כלומר הפסד), עדיף לה להתחסל ולא לחדש את הציוד, הסכמי השכירות, הסכמי העבודה וכיו"ב.

אם בנגריה ב' לא יחול שינוי עד למועד החידוש היא תשקול להתחסל.

Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות