תפוקה והוצאה – מושגים בסיסיים

general_qvmh_1.2

תפוקה שולית – (MP  (Marginal Product

תפוקה שולית היא התרומה של עובד נוסף לתפוקת הפירמה. אם בפירמה מועסקים 10 עובדים, אנו יכולים להתייחס לתפוקה השולית של כל אחד מ – 10 העובדים.

דוגמא

בנגרייה אשר מייצרת כסאות, התפוקה השולית של העובד הראשון היא 5 כסאות. כלומר, תרומתו של העובד הראשון לגידול בתפוקה היא 5 כסאות.

התפוקה השולית של העובד השני היא 4 כסאות. כלומר, תרומתו של העובד השני לגידול בתפוקת הפירמה היא 4 כסאות.

כאשר אנו לא מציינים לאיזה עובד אנו מתייחסים, אזי הכוונה היא תמיד לעובד שהתווסף אחרון.

 

תפוקה שולית- דרך החישוב בפועל

התפוקה השולית של עובד כלשהו מחושבת כפער בין סך תפוקת הפירמה כשאותו עובד נכלל במצבת העובדים, לבין סך תפוקת הפירמה כשאותו עובד אינו נכלל במצבת העובדים.

לדוגמא: התפוקה השולית של העובד החמישי היא הפער בין תפוקת הפירמה כשמועסקים בה 5 עובדים לבין תפוקת הפירמה כשמועסקים בה 4 עובדים.

 

תפוקה שולית פוחתת

משמעות המונח תפוקה שולית פוחתת היא שתרומת כל עובד נוסף לתפוקת הפירמה, הולכת ופוחתת.

לדוגמא, כאשר הנגרייה מעסיקה עובד אחד, התפוקה היא  5 כסאות וכאשר הנגרייה מעסיקה עובד נוסף מתווספים רק עוד 4 כסאות לתפוקה.

ובסה"כ הנגרייה מייצרת עם 2 עובדים, 9 כסאות.

 

תפוקה שולית עולה

משמעות המונח תפוקה שולית עולה היא שתרומת כל עובד נוסף לתפוקת הפירמה, הולכת ועולה.

לדוגמא, כאשר הנגרייה מעסיקה עובד אחד התפוקה היא 5 כסאות וכאשר הנגרייה מעסיקה עובד נוסף, מתווספים עוד 7 כסאות לתפוקה.

ובסה"כ הנגרייה מייצרת עם 2 עובדים, 12 כסאות.

 

תופעת התפוקה השולית העולה והפוחתת

בפירמות רבות מוכרת תופעה שבמסגרתה, במהלך ייצור כמות ראשונית כלשהי, התפוקה השולית עולה. לאחר אותה כמות, התפוקה השולית מתחילה לרדת.

תפוקה כוללת – (TP  (Total Production

תפוקה כוללת היא סה"כ תפוקת הפירמה.

 

תפוקה ממוצעת לעובד – (AP  (Average Product

תפוקה ממוצעת לעובד היא התפוקה הכוללת חלקי מספר העובדים שתרמו להפקתה.

לדוגמא, כאשר הנגרייה מעסיקה 2 עובדים ומייצרת 12 כסאות ביום. התפוקה הממוצעת לעובד היא 6 כסאות (=`12/2` ).

 

הוצאה שולית – (MC  (Marginal Cost

הוצאה שולית היא ההוצאה הכספית הכרוכה בייצור מוצר נוסף.

לדוגמא:

ההוצאה השולית לייצור הכסא הראשון היא 100 ש"ח .

ההוצאה השולית לייצור  הכסא השני היא 120 ש"ח.

וכך הלאה.

כאשר אנו  לא מציינים לאיזה כסא ההוצאה השולית מתייחסת, הכוונה תמיד לכסא האחרון שהפירמה ייצרה.

 

הוצאה שולית – דרך החישוב בפועל
ההוצאה השולית "לייצור יחידת תפוקה כלשהי" כלשהי מחושבת כפער בין סך הוצאות הייצור של הפירמה, כשאותה יחידה נכללת בתפוקה, ובין סך הוצאות הייצור של הפירמה, כשאותה יחידה אינה נכללת בתפוקה.

 

הוצאה שולית עולה

המונח הוצאה שולית עולה, מציין שההוצאה הכרוכה בייצור כל יחידה נוספת, הולכת וגדולה.

 

הוצאה שולית פוחתת

המונח הוצאה שולית פוחתת, מציין שההוצאה הכרוכה בייצור כל יחידה נוספת, הולכת ופוחתת.

 

הוצאה כוללת – (TC   (Total Cost

הוצאה כוללת היא סה"כ ההוצאות הכספיות הכרוכות בייצור תפוקה כלשהי.

 

הוצאה ממוצעת ליחידה – (ATC  (Average Total Cost

ההוצאה הממוצעת ליחידה מתקבלת באמצעות חלוקת ההוצאה הכוללת (TC) במספר היחידות שיוצרו בגינה.

לדוגמא, נגרייה מייצרת 10  כסאות ביום וההוצאה הכוללת בגינם היא 220 ש"ח, אזי ההוצאה הממוצעת ליחידה היא 22 ש"ח (=`220/10` ).

 

מיון הוצאות הפירמה

בפירמות עסקיות מקובל למיין את ההוצאות לשתי קבוצות.

 1. הוצאות משתנות.
 2. הוצאות קבועות.

 

הוצאות משתנות – (VC   (Variable Costs 

הוצאות משתנות הן הוצאות שסכומן מושפע מהיקף הייצור. כדוגמת: חומרי גלם, שכר עבודה  לפועלי ייצור, הוצאות חשמל וכד'.

 

הוצאות קבועות – (FC   (Fixed Costs

הוצאות קבועות הן הוצאות שסכומן אינו מושפע מהיקף הייצור. כדוגמת: דמי שכירות, ביטוח, פחת על מכונה וכד'.

`FC + VC = TC`

סה"כ ההוצאות של הפירמה הן סכום ההוצאות המשתנות + ההוצאות הקבועות.

כלומר: `TC=VC+FC`  .

הוצאה ממוצעת ליחידה (בקיצור: הוצאה ליחידה), זהירות מבלבול.

כאשר אנו משתמשים במונח הוצאה ממוצעת ליחידה (בקיצור: הוצאה ליחידה), חשוב לציין בצורה ברורה לאיזה סוג הוצאות אנו מתכוונים, על מנת להימנע מבלבול.

ישנן 3 סוגי הוצאות ממוצעות ליחידה:

 1. סה"כ הוצאות `(TC)` , ליחידה.  הסימול להוצאה ממוצעת זו הוא `ATC` .
 2. הוצאות משתנות `(VC)` , ליחידה.  הסימול להוצאה ממוצעת זו הוא `AVC` .
 3. הוצאות קבועות `(FV)` , ליחידה.  הסימול להוצאה ממוצעת זו הוא ` AFC`


[ האות A היא קיצור של Average ]

 

דוגמאות לחישוב ההוצאה השולית וההוצאה הממוצעת

טבלה 1.1 מתייחסת לנגרייה שלנו. מפורטים בה כל סוגי ההוצאות תוך מיונם להוצאות משתנותהוצאות קבועות וסה"כ הוצאות.

טבלה #1.1: פירוט ההוצאות בנגריית "הכסא המשובח"

הכמות

המיוצרת

 (כסאות)

הוצאה קבועה

FC

סה"כ

הוצאות משתנות

VC

סה"כ הוצאות

TC

2+3

 

הוצאה שולית

MC

הוצאה קבועה ממוצעת ליחידה

AFC

‚2:1

הוצאה משתנה ממוצעת ליחידה

AVC

ƒ3:1

הוצאה ממוצעת ליחידה

ATC

6+7

(1)

(‚2)

(3ƒ)

(4„)

(…5)

(6)

(‡7)

(8ˆ)

0

40

0

40

1

40

40

80

40

40

40

80

2

40

60

100

20

20

30

50

3

40

75

115

15

13.3

25

38.3

4

40

96

136

21

10

24

34

5

40

120

160

24

8

24

32

6

40

156

196

36

6.6

26

32.6

 

התייחסות לנתוני הטבלה

טור 3 – סה"כ הוצאות משתנות (VC)

הנתון הנקוב בכל שורה מציין את סה"כ ההוצאה המשתנה הכרוכה בייצור כמות הכסאות הנקובה בטור 1 מימין.

לדוגמא, סה"כ ההוצאות המשתנות לייצור 3 כסאות הן 75 ש"ח.

 

טור 5 – הוצאה שולית (MC)

הנתון בכל שורה מתייחס להוצאה השולית (הנוספת) הכרוכה בייצור הכסא הנקוב בטור 1 של אותה שורה. כפי שניתן לראות בטבלה, עבור הכסא השני והשלישי ההוצאה השולית הולכת ופוחתת ( 20 ש"ח ו- 15 ש"ח) ואילו מהכסא הרביעי היא הולכת ועולה (21 ש"ח, 24 ש"ח ו- 36 ש"ח).

נתוני טור 5 מתקבלים מתוך נתוני טור 3, עפ"י החישוב הבא:

ההוצאה השולית של כסא X כלשהו שווה להוצאה המתייחסת ל – X כסאות, פחות סה"כ ההוצאה המתייחסת ל ( 1 – X) כסאות.

 

טור 7 – הוצאה משתנה ממוצעת ליחידה (AVC)

נתוני טור 7 מתקבלים באמצעות חלוקת נתוני טור 3 בנתוני טור 1 המתייחסים לאותה שורה.

 

שאר הטורים מובנים מעצמם.

 

השפעת ההוצאה השולית (MC) על ההוצאה המשתנה ליחידה (AVC)

בתרשים 1.2 משורטטות שתי עקומות:

 1. עקומות `MC` .        
 2. עקומת `AVC` .

מקור הנתונים לעקומות הם נתוני טורים 5 ו- 7 בטבלה 1.1.

התייחסות לעקומות בתרשים 1.2

 1. כל עוד עקומת `MC` מתחת לעקומת `AVC` , עקומת `AVC` במגמת ירידה.
 2. עקומת `AVC` משנה כיוון ומתחילה לעלות רק לאחר שההוצאה השולית משתווה להוצאה הממוצעת, `[MC = AVC]`השוויון מתקיים בנקודת המפגש ביניהם.
 3. מנקודת המפגש ביניהם ואילך, עקומת `AVC` תזדחל כלפי מעלה מתחת ל – `MC`
  וההסבר: היא מושפעת מההוצאות השוליות הנמוכות של היחידות הקודמות.
 4. עד לנקודת המפגש עקומת `AVC` ממוקמת מעל `MC`
  וההסבר: היא מושפעת מההוצאות השוליות הגבוהות של היחידות הראשונות.
Loading data ...
Coin Compare
View chart compare
View table compare
שינוי גודל פונט
ניגודיות