BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

אוברסיז קומרס OVRS.TA

תיאור החברה

מעניקה שירותים לוגיסטיים במתחמים שבבעלותה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 239 321 326 308
רווח נקי 18 12 20 26
רווח למניה 0.3 0.2 0.4 0.5
מכפיל (P/E)ץ¹ 7-10
הון למאזן ב% 31 28 46
תשואת דיוידנד ב% 3-5 3-4 2-3
הון עצמי 196 183 182
שווי שוק (09/20) 170
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-78 מיליוני ש”ח, הרווח ב-8 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.15 ש”ח. דהיינו גידול של 3% במכירות, גידול של פי 5 ברווח וגידול של פי 5 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4