fbpx
מניה על הכוונת מניות ישראליות

אינרום בניה INRM.TA

תיאור החברה

יצרנית של מוצרים לבניה. באמצעות חברות הבת: איטונג, כרמית ונירלט.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

H1  2020 2019 2018 2017 2016
מכירות 417 953 982 996 924
רווח נקי 49 116 113 114 100
רווח למניה 0.4 1.1 1.0 1.0 0.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 13-15
הון למאזן ב% 41 32 34 34 36
תשואת דיוידנד ב% 0 6-7 6-7 6-7 9-10
הון עצמי 395 344 306
שווי שוק (09/20) 1,400 1,407
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-06/20: 

המכירות הסתכמו ב-208 מיליון ש”ח, הרווח ב-25 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.2 ש”ח. דהיינו קיטון של 9% במכירות, קיטון של 8% ברווח וקיטון של 15% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

עד כמה מאמר זה היה שימושי?

לחץ על כוכב כדי לדרג אותו!

error_message4