BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlay

חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

ארד ARD.TA

תיאור החברה

יצרנית של שעוני מים. החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרים למדידת מים ונוזלים אחרים. מים ונוזלים אחרים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח (על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

1-9/20 2019 2018 2017 2016
מכירות 632 913 765 594 619
רווח נקי 41 70 69 27 66
רווח למניה 1.7 2.8 2.8 1.1 2.7
מכפיל (P/E)ץ¹ 19-22
הון למאזן ב% 45 43 46 53 58
תשואת דיוידנד ב% 2 2-3 3.3 3.9 5.4
הון עצמי 432 410 403 341 376
שווי שוק  (09/20) 1,100
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-221 מיליון ש”ח, הרווח ב-13.6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.54 ש”ח. דהיינו קיטון של 8% במכירות, קיטון של 31% ברווח וקיטון של 31% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4