BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlay

חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

בית שמש BSEN.TA

לוגו בית שמש

תיאור החברה

החברה מייצרת ומשפצת חלקים למנועים של מטוסים צבאיים ואזרחיים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח (על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

1-9/20 2019 2018 2017 2016
מכירות 370 591 375 310 331
רווח נקי 15.3 55 30 31 35
רווח למניה 1.7 6.9 3.5 4.9 5.4
מכפיל (P/E)ץ¹ 16-18
הון למאזן ב% 50 51 75 65 60
תשואת דיוידנד ב% 0 1-2 1.5 —- —-
הון עצמי 449 439 424 234 216
שווי שוק  (09/20) 490
מניות אוצר 4 4 4 4 4

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-90 מיליון ש”ח, הרווח ב-4.1 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.5 ש”ח. דהיינו קיטון של 44% במכירות, ומעבר להפסד ברווח וברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4