מניות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

בתי זקוק לנפט בעמ ORL.TA

תיאור החברה

עוסקת בכל שלבי הזיקוק של נפט

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער היורו לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

תשואת דיוידנד ב%2022 Q1 - Q32020201920182017
מכירות
28,835
13,005
22,198
25,022
19,498
רווח נקי
1,101
-877
342
701
908
רווח למניה
0.35
-0.34
0.1
0.2
0.3
מכפיל (P/E)ץ¹
הפסד
הון למאזן ב%
36%
28
33
35
תשואת דיוידנד ב%
0
6-8
4-5
7-8
הון עצמי
5,782
3,456
4,773
4,947
סה"כ נכסים
15,980
מניות אוצר



גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-3,362 מיליוני ש”ח, הרווח ב-(170) מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.0 ש”ח. דהיינו קיטון של 39% במכירות ומעבר להפסד, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4