BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

גולד GOLD.TA

תיאור החברה

בעלת מסופים ומחסנים וכן 95% במספנות ישראל.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 99 133 138 133
רווח נקי *12 23 28 42
רווח למניה *5 5.7 6.9 10.5
מכפיל (P/E)ץ¹ 25-30
הון למאזן ב% 70 70 70
תשואת דיוידנד ב % 0.3 1-2
הון עצמי 567 324 308
שווי שוק (09/20) 500
מניות אוצר

* נתון מתוקן

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין גולד

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-33 מיליון ש”ח, הרווח ב-*2 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.7*. דהיינו גידול של 5% במכירות, קיטון של 48% ברווח וקיטון של 48% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

* נתון מתוקן

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4