BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlay

חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

גולן פלסטיק GLPL.TA

לוגו גולן

תיאור החברה

יצרנית של צינורות ופרופילים מפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017 2016
מכירות 245 331 325 316 277
רווח נקי 20 22 19 28 20
רווח למניה 0.6 0.7 0.6 0.9 0.6
מכפיל (P/E)ץ¹ 9-10
הון למאזן ב% 53 52 63 61 61
תשואת דיוידנד ב% 0 5-7 0 10.4 5.4
הון עצמי 231 211 203 195 180
שווי שוק  (09/20) 202
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-88 מיליון ש”ח, הרווח ב-8.6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.3. דהיינו גידול של 2% במכירות, גידול של 17% ברווח וגידול של 27% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4