BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

גניגר GNGR.TA

תיאור החברה

יצרנית של יריעות מפלסטיק לחקלאות ותעשייה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 415 539 527 506
רווח נקי 21 16 17 30
רווח למניה 1.4 1.0 1.1 2.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 9-10
הון למאזן ב% 40 36 34
תשואת דיוידנד ב% 0 3-4
הון עצמי 226 221 214
שווי שוק (09/20) 235
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין גניגר

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-149 מיליון ש”ח, הרווח ב-8 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.5 ש”ח. דהיינו קיטון של 3% במכירות, קיטון של 19% ברווח וקיטון של 19% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת יתר

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4