BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

דלתא DELT.TA

תיאור החברה

יצרנית של הלבשה תחתנה, גרביים חולצות ובדים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות  (מתוקן) 3,352 5,841 5,615
רווח נקי  (מתוקן) (218) 207 225
רווח למניה  (מתוקן) (8.5) 8.3 10.1
מכפיל (P/E)ץ¹ 6-7
הון למאזן ב% 26 31 39
תשואת דיוידנד ב% 3-4
הון עצמי 1,482 1,752 1,754
שווי שוק (09/20) 1,500
מניות אוצר 16 16 17

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין דלתא

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-1,302 מיליוני ש”ח, הרווח ב- 218 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב- 6.1 ש”ח. דהיינו קיטון של 15% במכירות, גידול של 39% ברווח וגידול של 40% בשורת הרווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_חסר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4