BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlay

חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

דנאל DANE.TA

לוגו דנאל

תיאור החברה

עוסקת בתחום הסיעודי לקשישים ומוגבלים

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017 2016
מכירות 1,450 1,678 1,492 1,340 1,204
רווח נקי 95 81 71 64 56
רווח למניה 17 15.4 14.9 13.6 12.1
מכפיל (P/E)ץ¹ 21-22
הון למאזן ב% 36 33 40 29 28
תשואת דיוידנד ב% 1 3-4 6-7 6-7 8-9
הון עצמי 315 265 216 125 116
שווי שוק (06/20) 1,922
מניות אוצר 9 9 9 9 9

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-518 מיליון ש”ח, הרווח ב-39 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-7 ש”ח. דהיינו גידול של 17% במכירות, גידול של 69% ברווח וגידול של 60% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4