BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

זנלכל ZNKL.TA

תיאור החברה

יצרנית של שימורי פירות וירקות.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 163 223 204 211
רווח נקי 17 21 20 24
רווח למניה 1.1 1.4 1.4 1.6
מכפיל (P/E)ץ¹ 13-14
הון למאזן ב% 47 53 50
תשואת דיוידנד ב% 1.9 4-5 5-6 4-5
הון עצמי 155 150 141
שווי שוק (09/20) 320
מניות אוצר 21 21 21 21

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין זנלכל

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-58 מיליון ש”ח, הרווח ב-7 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.5 ש”ח. דהיינו קיטון של 5% במכירות, גידול של 30% ברווח וגידול של 29% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4