BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

טיב טעם

תיאור החברה

רשת מרכולים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 1,163 1375 1396 1930
רווח נקי 37 18 1 21
רווח למניה 0.35 0.17 0 0.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-16
הון למאזן ב% 15 13 24
תשואת דיוידנד ב% 1-1.5 0 0 0
הון עצמי 156 130 145
שווי שוק (09/20) 690
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין טיב טעם

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

ההכנסות הסתכמו ב-391 מיליון ש”ח, הרווח ב-14 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.13. דהיינו גידול של 13% במכירות, גידול של פי 4 ברווח וגידול של פי 4 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4