BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

כפרית KAFR.TA

תיאור החברה

יצרנית של  תוספים המשמשים את תעשיית הפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 630 862 837 776
רווח נקי 38 30 34 27
רווח למניה 1.6 1.3 1.4 1.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 6-8
הון למאזן ב% 53 50 49
תשואת דיוידנד ב% 1.6 3-5 2-3 2-3
הון עצמי 361 326 326
שווי שוק (09/20) 370
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין כפרית

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-218 מיליון ש”ח, הרווח ב-13 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.5 ש”ח. דהיינו גידול של 4% במכירות, גידול של 38% ברווח וגידול של38% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4