BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

ספאנטק SPNTC.TA

תיאור החברה

יצרנית של בד לא ארוג המשמש למגבונים לחים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 542 605 658 584
רווח נקי 56 25 41 27
רווח למניה 0.8 0.4 0.6 0.4
מכפיל (P/E)ץ¹ 10-12
הון למאזן ב% 39 39 35
תשואת דיוידנד ב% 2.1 3-4
הון עצמי 243 232 227
שווי שוק (09/20) 780
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-180 מיליוני ש”ח, הרווח ב-24 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.4 ש”ח. דהיינו גידול של 17% במכירות, גידול של פי 4 ברווח וגידול של פי 4 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4