BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlay

חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

סקופ SCOP.TA

תיאור החברה

עוסקת במסחר של מוצרים מפלדה ומתכות אחרות.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 815 1144 1178 1201
רווח נקי 44 79 101 84
רווח למניה 4 7.3 9.3 8.6
מכפיל (P/E)ץ¹ 12-14
הון למאזן ב% 28 28 31
תשואת דיוידנד ב% 0 13-15 7-8 7-8
הון עצמי 456 417 467
שווי שוק (09/20) 660
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-278 מיליון ש”ח, הרווח ב-17 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-1.6. דהיינו קיטון של 2% במכירות, קיטון של 9% ברווח וקיטון של 9% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4