BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

עלבד ALBA.TA

תיאור החברה

יצרנית של בד לא אריג ומוצריו (בעיקר מטליות לחות).

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 1188 1,415 1,505 1,455
רווח נקי 90 3 18 34
רווח למניה 8 0.3 1.6 3.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 8-10
הון למאזן ב% 39 32 36
תשואת דיוידנד ב% 0 0 0
הון עצמי 502 405 487
שווי שוק (09/20) 780
מניות אוצר

* נתון מתוקן

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין על בד

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-405 מיליון ש”ח, הרווח ב-43 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-4. דהיינו גידול של 19% במכירות, ומעבר להפסד ברווח וברווח למניה לעמות התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4