BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

עשות – אשקלון תעשיות ASHO.TA

תיאור החברה

יצרנית של מוצרי מתכת הכוללים: חלקים תעופתיים, מערכות לרכב משוריין ועוד

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 244 297 344 357
רווח נקי 3.4 14 (11) 2
רווח למניה 0.04 0.4 (0.7) (0.05)
מכפיל (P/E)ץ¹ 30-34
הון למאזן ב% 72 50 41
תשואת דיוידנד ב% 0 0
הון עצמי 383 280 253
שווי שוק (06/20) 260
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-69 מיליוני ש”ח, הרווח ב-0.4 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.04 ש”ח. דהיינו גידול של 15% במכירות, קיטון של 81% ברווח וקיטון של 67% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4