BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

פורמולה מערכות FORTY.TA

תיאור החברה

החברה עוסקת בפתוח,יצור ושווק תוכנות מחשבים ושולטת בחברות: “מטריקס” “מג’יק” ו”סאפיינס”.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

1-9/20 2019 2018
מכירות 4,729 5,879 5,596
רווח נקי 119 135 120
רווח למניה 7.5 8.3 7.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 10-13
הון למאזן ב% 42 43 48
תשואת דיוידנד ב% 0 0
הון עצמי 3,189 3,097 3,017
שווי שוק (09/20) 4,400
מניות אוצר 0.26

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-1,659 מיליוני ש”ח, הרווח ב-43  מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-2.7 ש”ח. דהיינו גידול של 8% במכירות, גידול של 30% ברווח וגידול של 30% ברווח למניה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_יתר-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4