BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

פייטון PAYT.TA

תיאור החברה

יצרנית של שנאים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני שקלים (מעוגל). רווח למניה בשקלים ( על פי שער הדולר לתאריך ה31.12 של אותה שנה)

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 105 131 172 147
רווח נקי 21.7 30 42 24
רווח למניה 2.4 2.8 4.1 2.2
מכפיל (P/E)ץ¹ 38
הון למאזן ב% 87 88 87
תשואת דיוידנד ב% 0 3-4
הון עצמי 197 180 180
שווי שוק (09/20) 390
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין פייטון

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-38 מיליון ש”ח, הרווח ב-7.5 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.7 ש”ח. דהיינו גידול של 2% במכירות, קיטון של 15% ברווח וקיטון של 12% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4