BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

פי.סי.בי. טכנולוגיות PCBT.TA

תיאור החברה

יצרנית של מעגלים מודפסים ורכיבים אלקטרוניים.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 292 108 99 91
רווח נקי 12 1.6 4.3 (1.5)
רווח למניה 0.17 0.02 0.08 (0.05)
מכפיל (P/E)ץ¹ 73-74
הון למאזן ב% 68 68 77
תשואת דיוידנד ב% 2 2-3
הון עצמי 333 320
שווי שוק (06/20) 345
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים

PCBT.TA

 גרף המניה    ממוצע 30 ימים     ממוצע 200 ימים

בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-99 מיליוני ש”ח, הרווח ב-3.1 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב-0.03 ש”ח. דהיינו גידול של 3% במכירות, גידול של 67% ברווח וללא שינוי ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4