BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlay

חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

פלסאון PLSN.TA

תיאור החברה

יצרנית של צנרת ומוצרים סניטריים מפלסטיק.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017 2016
מכירות 965 1,256 1,224 1,176 1,038
רווח נקי 81 116 88 80 72
רווח למניה 8 12 9 8 7
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-16
הון למאזן ב% 48 46 49 51 52
תשואת דיוידנד ב% 0 12-14 3-4 3-4 3-4
הון עצמי 904 898 861 827 815
שווי שוק 1,251
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מ-Q3:

המכירות הסתכמו ב-333 מיליון ש”ח, הרווח ב-31 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-3 ש”ח. דהיינו גידול של 6% במכירות, גידול של 33% ברווח וגידול של 33% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4