BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlayמניה על הכוונת מניות ישראליות

תיגבור TIGBUR.TA

תיאור החברה

מעניקה שירותי כוח אדם בעיקר לענפי הסיעוד, השמירה והאבטחה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017
מכירות 638 805 732 690
רווח נקי 6 10 9 10
רווח למניה 0.6 1.0 0.9 1.0
מכפיל (P/E)ץ¹ 14-16
הון למאזן ב% 33 29 30
תשואת דיוידנד ב% 1 4.6
הון עצמי 98 93 87
שווי שוק (06/20) 99
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

בעלי עניין תיגבור

נתונים מ-Q3:

ההכנסות הסתכמו ב-230 מיליון ש”ח, הרווח ב-6 מיליון ש”ח והרווח למניה ב-0.6 ש”ח. דהיינו גידול של 16% במכירות, גידול של פי 4.5 ברווח וגידול של פי 4.5 ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4