BuyBitcoinFiveMinute
money_quiz_overlay

חברות ישראליות

מניה על הכוונת מניות ישראליות

רבד בע״מ RAVD.TA

תיאור החברה

בעלת נדל”ן מניב בישראל ובאירופה, וכן בתי אבות באנגליה.

נתונים ואינדיקטורים חשובים

במיליוני ש״ח (מעוגל). רווח למניה בש״ח.

1-9/20 2019 2018 2017 2016
מכירות 15 23 24 37 25
רווח נקי 1 12 23 13 24
רווח למניה 0.1 0.4 0.9 0.5 0.9
מכפיל (P/E)ץ¹ 15 12-14
הון למאזן ב% 42 44 43 39 33
תשואת דיוידנד ב% 0 5-8 5-6 6-7
הון עצמי 294 296 308 274 266
שווי שוק  (09/20) 130 176
מניות אוצר

גרף מניה 5 שנים


בעלי עניין עיקריים

Slide1

נתונים מהרבעון שהסתיים ב-09/20: 

המכירות הסתכמו ב-5 מיליוני ש”ח, הרווח ב-2 מיליוני ש”ח, והרווח למניה ב- 0.1 ש”ח. דהיינו קיטון של 7% במכירות, קיטון של 75% ברווח וקיטון של 62% ברווח למניה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המלצת העורך: 

תשואת_שוק-1

 

אין באמור להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון עפ״י דין שמתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. כותבי סקירה זאת עשויים להחזיק או למכור נכסים פיננסים של החברה הנסקרת, ועשוי להיות לכותבים עניין בחברות המוזכרות.

error_message4