מבחן בסטטיסטיקה 1
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

15 שאלות

בסיום המבחן תוכלו לראות את התוצאות המלאות

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

ציון ממוצע
 
 
הציון שלך
 
 

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  בחרו את המשפט הנכון  :

  נכון

  במדגם יכול להיות כל מספר של תצפיות.

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  מחלקת השכיח במשתנה רציף הינה:

  נכון

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  להלן חמישה היגדים:
  1. לתיאור גרפי של התפלגות משתנה שאיננו מספרי ושהסדר בו לא חשוב נשתמש בדיאגרמת עוגה
  2. לתיאור גרפי של התפלגות משתנה שאיננו מספרי ושהסדר בו חשוב נשתמש בדיאגרמת עמודות
  3. לתיאור גרפי של התפלגות משתנה מספרי בדיד נשתמש בדיאגרמת מקלות
  4. לתיאור גרפי של התפלגות משתנה מספרי רציף נשתמש בהיסטוגרמה
  5. לתיאור גרפי של התפלגות משתנה שאיננו מספרי ושהסדר בו חשוב נשתמש בהיסטוגרמה

  בחרו את התשובה הנכונה המתייחסים להיגדים הנ”ל:

  נכון

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  ההגדרה ואופן החישוב של כל אחד מהמונחים שונה, ולכן הערכים שלהם יהיו שונים, ורק במקרים מאוד ספיצפיים הם יהיו זהים.

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  בהיסטוגרמה הנראית לעיל יש 4 עמודות צמודות, כל עמודה מייצגת מחלקה של ערכים רציפים (מערך מסויים ועד ערך אחר).

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  תשובה ב’ איננה נכונה (אם לא היתה משמעות לא היו משתמשים במונח הזה). ההגדרה של סטיית תקן שונה מהגדרת הממוצע ולכן תשובה ג’ לא נכונה. התשובה הנכונה היא א’, כי בחישוב סטיית התקן מתייחסים למרחק של כל ערך מהממוצע, וככל שהמרחק גדול יותר, כן הפיזור גדול יותר (וגם הערך של סטיית התקן).

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  ההפרש בין הערך הגבוה ביותר שהתקבל במדגם לבין הנמוך ביותר הוא:

  נכון

  תשובה א’ היא הנכונה כי זאת ההגדרה של טווח. לסטיית תקן ולממוצע יש הגדרות אחרות.

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  אפשרות א’ נכונה, כי בחישוב הממוצע מכפילים כל ערך בשכיחות שלו במדגם (זה המשקל). גם אפשרות ב’ נכונה, כי במציאת החציון אנו מתחילים בסידור כל הערכים מהנמוך לגבוה. מכאן, שתשובה ד’ היא הנכונה.

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  להלן טבלה המתארת את התפלגות המצב המשפחתי של תושבים במדגם:

  הערך

  (מצב משפחתי)

  השכיחות

  (מספר התושבים)

  רווק100
  נשוי330
  גרוש85
  אלמן35
  סה”כ550

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  תחילה נחשב את השכיחות היחסית של כל מצב משפחתי. השחיכות היחסית מחושבת כך: השכיחות של המצב המשפחתי חלקי סה”כ מספר התושבים שנבדקו במדגם.

  רווק – 100/550 = 18.18%

  נשוי – 330/550 = 60%

  גרוש – 85/550 = 15.45%

  אלמן – 35/550 = 6.36%

  סכום השכיחויות היחסיות הינו תמיד 100%.

  מהחישובים הנ”ל ניתן לדעת שתשובה א ו-ב נכונות ולכן אנו כבר יודעים שכל התשובות נכונות אפילו אם לא יודעים אם תשובה ג נכונה או לא (ג נכונה).

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  להלן טבלה המתארת את התפלגות מוסד הלימודים של תלמידים במדגם:

  הערך

  (מוסד הלימודים)

  השכיחות

  (מספר התלמידים)

  יסודי25
  חטיבה75
  תיכון85
  סה”כ185

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  תחילה נחשב את השכיחות היחסית של כל מוסד לימודים (השכיחות של אותו מוסד לימודים חלקי סה”כ מספר התלמידים שנבדקו במדגם):

  יסודי – 25/185=13.51%

  חטיבה – 75/185=40.54%

  תיכון – 85/185=45.95%

  מהחישובים הנ”ל תשובה א נכונה ותשובה ג לא נכונה. לתיאור גרפי של ההתפלגות ניעזר בדיאגרמת עוגה (או בדיאגרמת עמודות). היסטוגרמה מתאימה למשתנה מספרי רציף; תשובה ב לא נכונה. אם תשובה ב לא נכונה אז גם תשובה ד לא נכונה כי היא טוענת שתשובות א ו-ב נכונות.

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  להלן טבלה המתארת את התפלגות מספר החדרים בדירה במדגם:

  הערך

  (מספר החדרים בדירה)

  שכיחות

  (מספר הדירות)

  210
  315
  47
  55
  62
  סה”כ39

  בחרו את התשובה הנכונה :

  נכון

  המספר הגדול ביותר בטור של השכיחות הוא 15. הערך ששכיחותו היא 15 הוא 3.

  3 הוא השכיח.

  דירות בנות 3 חדרים הן הדירות השכיחות ביותר במדגם.

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  להלן נתונים לגבי שנות וותק של עובדים במפעל לייצור מכוניות:

  תצפית (מספר העובד)12345678910
  וותק9896822538

   בחרו את התשובה הנכונה :

  נכון

  תחילה נסדר את הוותק לפי סדר עולה 2,2,3,5,6,8,8,8,9,9

  מכיוון שמספר התצפיות הוא זוגי, ניקח את שני המספרים שבאמצע (במקומות החמישי והששי) ונחשב את הממוצע שלהם:

  (6+8)/2=7

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  להלן טבלה המתארת את התפלגות הציונים של 20 סטודנטים לתואר ראשון בכלכלה:

  הערך

  (הציון)

  השכיחות

  (מספר הסטודנטים)

  603
  708
  807
  902
  סה”כ20

   המרצה מעוניין לדעת מהו הממוצע הכיתתי של הציונים. בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  כדי לחשב את הממוצע אנו נדרשים להכפיל כל ערך בשכיחות שלו, לסכום את המכפלות, ולחלק בגודל המדגם:

  (3*60 + 8*70 + 7*80 + 2*90) / 20 = 74

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  להלן נתונים לגבי שנות וותק של עובדים בסופרמרקט:

  תצפית(מספר העובד)1234567891011
  וותק77666734569

   בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  6 הוא הערך המופיע במספר הרב ביותר של הפעמים (4 פעמים), ולכן הוא השכיח.

  לחישוב החציון נסדר את הוותק לפי סדר עולה 3,4,5,6,6,6,6,7,7,7,9. יש מספר אי-זוגי של תצפיות ולכן ניקח את המספר שנמצא באמצע (במקום הששי) שהוא 6, וזהו החציון.

  על מנת לחשב את הממוצע נסכום את כל הערכים ונחלק את הסכום במספר המקרים שזהו מספר העובדים:

  (7+7+6+6+6+7+3+4+5+6+9) / 11 = 6

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  להלן נתונים לגבי מספר נפשות במשפחה של סטודנטים בפקולטה למשפטים:

  תצפית (מספר הסטודנט)12345678
  מספר נפשות87876413

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  נסדר את המספר נפשות לפי סדר עולה  1,3,4,6,7,7,8,8. מכיוון שמספר התצפיות הוא זוגי, ניקח את שני המספרים שבאמצע (במקום הרביעי והחמישי) ונחשב להם את הממוצע: (6+7) / 2 = 6.5. זהו החציון.

  לא נכון