שוק ההון האמריקאי – פרק 04:שוק איגרות החוב – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 22 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 1. Answered
 2. Review
 1. 22/1
  1. שאלה

  בשוק האמריקאי נסחרות אג”ח לפי החלוקה הבאה:
  1. אג”ח ממשלתיות- Treasury Securities.
  2. אג”ח קונצרניות- Corporate Bonds.
  3. אג”ח מוניציפליות- Municipal Bonds.
  4. אג”ח מגובות משכנתא- Mortgage Backed Securities.

  נכון

  לא נכון

 2. 22/2
  2. שאלה

  Debentures- אג”ח שאין לה נכסים ספציפיים (של החברה המנפיקה) אשר מהווים בטוחה לתשלום.

  נכון

  לא נכון

 3. 22/3
  3. שאלה

  Face Value/Par Value- מחירה הנוכחי של אגרת החוב.

  נכון

  לא נכון

 4. 22/4
  4. שאלה

  Coupon Rate- שיעור הריבית שמשולם למחזיק האיגרת (מחושב כאחוז מתוך הערך
  הנקוב של האיגרת).


  נכון

  לא נכון

 5. 22/5
  5. שאלה

  Maturity Date- מספר הריביות המשולם במהלך חיי האיגרת.

  נכון

  לא נכון

 6. 22/6
  6. שאלה

  Callable Bonds- אג”ח המכילה סעיף שמאפשר למנפיק לפדות את האיגרת לפני מועד הפדיון המקורי.

  נכון

  לא נכון

 7. 22/7
  7. שאלה

  Zero Coupon Bonds- איגרות חוב אשר אינן משלמות ריבית במהלך תקופת ההשקעה.

  נכון

  לא נכון

 8. 22/8
  8. שאלה

  סיכון האשראי (Credit Risk או Default Risk) מתייחס לאי יכולתו של המנפיק למלא את התחייבויותיו
  הכספיות בגין איגרת החוב, וסיכון הריבית (Interest Rate Risk) הוא הסיכון הנובע משינויים בשער
  הריבית במשק.

  נכון

  לא נכון

 9. 22/9
  9. שאלה

  הריבית שגובה הבנק המרכזי על הלוואות לבנקים נקראת- Discount Rate והריבית המשמשת
  להלוואות בין בנקים נקראת- Federal Funds Rate.

  נכון

  לא נכון

 10. 22/10
  10. שאלה

  שלושת החברות הדירוג שזכו למעמד של “מדרג מוסמך” מטעם הרשות לני”ע האמריקאית הן:
  Amex, Merril Lynch ו- Fitch.

  נכון

  לא נכון

 11. 22/11
  11. שאלה

  שלושת החברות הדירוג שזכו למעמד של “מדרג מוסמך” מטעם הרשות לני”ע האמריקאית הן:
  Amex, Merril Lynch ו- Fitch.

  נכון

  לא נכון

 12. 22/12
  12. שאלה

  שלושת החברות הדירוג שזכו למעמד של “מדרג מוסמך” של איגרות חוב מטעם הרשות לני”ע האמריקאית הן:
  Moody`s, Standard & Poor`s ו-Fitch.

  נכון

  לא נכון

 13. 22/13
  13. שאלה

  הדירוג AAA (או Aaa) מעיד על כך שמנפיק האג”ח הינו חדל פרעון בעוד שהדירוג DDD מעיד
  על כך שאיגרת החוב הינה בעלת רמת הסיכון הנמוכה ביותר.

  נכון

  לא נכון

 14. 22/14
  14. שאלה

  הדירוג AAA (או Aaa) מעיד על כך שאיגרת החוב בעלת רמת הסיכון הנמוכה ביותר בעוד שהדירוג
  DDD מעיד על כך שמנפיק האג”ח הינו חדל פירעון.

  נכון

  לא נכון

 15. 22/15
  15. שאלה

  דירוג האג”ח (Bond rating) ניתן לסדרה מסוימת של איגרות חוב בעוד שדירוג האשראי (Credit rating)
  ניתן לחברה עצמה ונועד לסייע לנושים שלה להעריך את יכולתה לעמוד במכלול התחייבויותיה הפיננסיות.

  נכון

  לא נכון

 16. 22/16
  16. שאלה

  Treasury Bills (המכונות T-Bills) הן איגרות חוב ממשלתיות המונפקות לתקופה של עד שנה אחת בעוד
  ש-Treasury Notes(המכונות T-Notes) הן איגרות חוב ממשלתיות המונפקות לתקופה שבין שנה לעשר שנים.

  נכון

  לא נכון

 17. 22/17
  17. שאלה

  אם משקיע רכש אג”ח T-Note צמוד מדד עם ריבית שנתית נקובה של 4% וערך נקוב של 1000 דולר
  ובמהלך ששת החודשים הראשונים המדד עלה בכ-5% ,הרי שתשלום הריבית שהוא יקבל (עבור חצי
  שנה) הינו 21 דולר (לפי: 0.04/2*1.05*1000) ).

  נכון

  לא נכון

 18. 22/18
  18. שאלה

  Treasury STRIPS– הן אג”ח אפס (אג”ח שאינן נושאות ריבית) המתקבלות מפירוק של איגרות
  חוב ממשלתיות רגילות.

  נכון

  לא נכון

 19. 22/19
  19. שאלה

  בשם Munis נהוג לכנות איגרות חוב המונפקות על ידי פירמות עסקיות.

  נכון

  לא נכון

 20. 22/20
  20. שאלה

  בשם Munis נהוג לכנות אג”ח מוניציפליות (המונפקות על ידי מדינות בארה”ב, מחוזות, ערים
  ורשויות מקומיות).

  נכון

  לא נכון

 21. 22/21
  21. שאלה

  General Obligation Bonds- הן אג”ח שמובטחות על ידי כל זרמי המזומנים של המנפיק בעוד
  ש-Revenue Bonds הן איגרות חוב שמובטחות על ידי תזרים ההכנסות מפרוייקט ספציפי
  כלשהו שמומן ע”י האג”ח.

  נכון

  לא נכון

 22. 22/22
  22. שאלה

  איגוח תיקי משכנתאות (Securitization) הוא תהליך בו חברות ממשלתיות וחצי ממשלתיות רוכשות
  תיקי משכנתאות מבנקים למשכנתאות כאשר הן מממנות רכישה זו על ידי הנפקת אג”ח לציבור.

  נכון

  לא נכון