חשבונאות למתחילים – פרק 2: הדוחות הכספיים – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 40 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 1. Answered
 2. Review
 1. 40/1
  1. שאלה

  עריכת הדו”חות הכספיים הוא השלב הראשון בתהליך החשבונאות.

  נכון

  לא נכון

 2. 40/2
  2. שאלה

  ספקים הוא סעיף המופיע בצד הנכסים (הצד הימני) במאזן.

  נכון

  לא נכון

 3. 40/3
  3. שאלה

  מזומן, מלאי, אשראי ולקוחות הם שלושה סעיפים שמופיעים במאזן במסגרת הנכסים השוטפים.

  נכון

  לא נכון

 4. 40/4
  4. שאלה

  הלוואה, שחברה לוקחת מהבנק, יכולה להירשם במאזן גם כהתחייבות שוטפת וגם כהתחייבות
  לזמן ארוך, תלוי בזמן הפירעון של ההלוואה.

  נכון

  לא נכון

 5. 40/5
  5. שאלה

  אם כל מכירותיה של החברה מתבצעות במזומן בלבד, לא יהיה במאזן שלה סעיף “לקוחות”.

  נכון

  לא נכון

 6. 40/6
  6. שאלה

  במאזן, סך הנכסים שווה תמיד לסך ההתחייבויות + הון עצמי.

  נכון

  לא נכון

 7. 40/7
  7. שאלה

  אם במאזן של החברה ההון העצמי הוא ₪3,000 וסך הנכסים הוא₪5,000, אזי סך ההתחייבויות
  יהיה ₪8,000 .

  נכון

  לא נכון

 8. 40/8
  8. שאלה

  אם במאזן של החברה ההון העצמי הוא ₪3,000 וסך הנכסים הוא ₪5,000, אזי סך ההתחייבויות

  יהיה ₪2,000.

  נכון

  לא נכון

 9. 40/9
  9. שאלה

  ההון העצמי במאזן משקף את ההתחייבות של החברה לבעליה.

  נכון

  לא נכון

 10. 40/10
  10. שאלה

  גידול בסעיף לקוחות משנה לשנה משקף עלייה בסכום הכסף שלקוחות חייבים לחברה.

  נכון

  לא נכון

 11. 40/11
  11. שאלה

  כאשר החברה מוכרת מכונה, המחיר שתקבל עבורה הוא תמיד המחיר שמופיע במאזן.

  נכון

  לא נכון

 12. 40/12
  12. שאלה

  כאשר חברה לוקחת מהבנק הלוואה, ההשפעה המיידית היא עלייה בהון העצמי.

  נכון

  לא נכון

 13. 40/13
  13. שאלה

  אם חברה קנתה מכונה ושילמה עליה ₪5,000 במזומן, אזי סך נכסי החברה גדל ב-5,000 ש”ח.

  נכון

  לא נכון

 14. 40/14
  14. שאלה

  דו”ח רווח והפסד מתאר את המצב הכספי של חברה בנקודת זמן מסוימת.

  נכון

  לא נכון

 15. 40/15
  15. שאלה

  השורה הראשונה בדו”ח רווח והפסד היא “מכירות”.

  נכון

  לא נכון

 16. 40/16
  16. שאלה

  הרווח הגולמי בדו”ח רווח והפסד הוא ההפרש בין סך ההכנסות לעלות המכר.

  נכון

  לא נכון

 17. 40/17
  17. שאלה

  חברת “ישראל רהיטים” שילמה למנהל המכירות שלה שכר של ₪5,000. סכום זה יקבל ביטוי בסעיף

  “עלות המכר” בדו”ח רווח והפסד.

  נכון

  לא נכון

 18. 40/18
  18. שאלה

  בדו”ח רווח והפסד, סך ההכנסות תמיד גבוה.

  נכון

  לא נכון

 19. 40/19
  19. שאלה

  סכום הרווח הנקי, המוצג בדו”ח הרווח וההפסד, מוצג במקביל גם בסעיף יתרת הרווח במאזן.

  נכון

  לא נכון

 20. 40/20
  20. שאלה

  גידול בהוצאות הנהלה וכלליות יקטין את הרווח הגולמי של החברה.

  נכון

  לא נכון

 21. 40/21
  21. שאלה

  הוצאות פחת משקפות את ירידת ערך הרכוש הקבוע של החברה בשנה האחרונה.

  נכון

  לא נכון

 22. 40/22
  22. שאלה

  הוצאות פחת משקפות את ירידת ערך הרכוש הקבוע של החברה בשנה האחרונה.

  נכון

  לא נכון

 23. 40/23
  23. שאלה

  חברת “ישראל רהיטים” מכרה 10 שולחנות ב-₪10,000. הלקוח התחייב לשלם לחברה בעוד חודש.
  מכירה זו לא תיכלל בסעיף מכירות (שורה ראשונה בדו”ח רווח והפסד) עד שיועבר לחברה כסף במזומן.

  נכון

  לא נכון

 24. 40/24
  24. שאלה

  דו״ח תזרים המזומנים מתאר את תנועת המזומן מתאר את תנועת המזומן לתוך החברה ומהחברה
  החוצה במשך תקופה מסוימת.

  נכון

  לא נכון

 25. 40/25
  25. שאלה

  דו״ח תזרים המזומנים מתאר את תנועת המזומן מתאר את תנועת המזומן לתוך החברה ומהחברה
  החוצה במשך תקופה מסוימת.

  נכון

  לא נכון

 26. 40/26
  26. שאלה

  חברת ״דני טקסטיל בע״מ״ רכשה מכונה לייצור בדים ב-5,000 ש״ח ושילמה במזומן. פעולה

  זו תקבל ביטוי במסגרת התזרים מפעילות השוטפת.

  נכון

  לא נכון

 27. 40/27
  27. שאלה

  חברת ״דני טקסטיל בע״מ״ רכשה מכונה לייצור בדים ב-5,000 ש״ח ושילמה במזומן. פעולה זו

  תקבל ביטוי במסגרת התזרים מפעילות השוטפת.

  נכון

  לא נכון

 28. 40/28
  28. שאלה

  חברת ״דני טקסטיל בע״מ״ רכשה מכונה לייצור בדים ב-5,000 ש״ח ושילמה במזומן. פעולה זו

  תקבל ביטוי במסגרת התזרים מפעילות השוטפת.

  נכון

  לא נכון

 29. 40/29
  29. שאלה

  חברת ״דני טקסטיל בע״מ״ רכשה מכונה לייצור בדים ב-5,000 ש״ח ושילמה במזומן. פעולה זו

  תקבל ביטוי במסגרת התזרים מפעילות השוטפת.

  נכון

  לא נכון

 30. 40/30
  30. שאלה

  חברת ״דני טקסטיל בע״מ״ רכשה מכונה לייצור בדים ב-5,000 ש״ח ושילמה במזומן. פעולה זו תקבל

  ביטוי במסגרת התזרים מפעילות השוטפת.

  נכון

  לא נכון

 31. 40/31
  31. שאלה

  חברת ״דני טקסטיל בע״מ״ רכשה מכונה לייצור בדים ב-5,000 ש״ח ושילמה במזומן. פעולה זו

  תקבל ביטוי במסגרת התזרים מפעילות השוטפת.

  נכון

  לא נכון

 32. 40/32
  32. שאלה

  חברת ״דני טקסטיל בע״מ״ פרעה הלוואה לבנק בסכום של 2,000 ₪. פעולה זו תופיע בבמסגרת

  התזרים מפעילות מימון.

  נכון

  לא נכון

 33. 40/33
  33. שאלה

  ההוצאות ריבית על ההלוואה יופיעו במסגרת התזרים מפעילות השקעה.

  נכון

  לא נכון

 34. 40/34
  34. שאלה

  כאשר תזרים מזומנים מפעילות שוטפת מחושב בדרך המקוצרת, מציגים תחילה את הרווח הנקי
  ובהמשך עושים התאמות כדי לקבל תמונת מצב לגבי סך המזומנים שהתווספו לחברה במהלך
  התקופה ולגבי יתרת המזומנים בסוף התקופה.

  נכון

  לא נכון

 35. 40/35
  35. שאלה

  גידול בסעיף ספקים במאזן משפיע על כך, שתוספת המזומן בקופה תפגר אחרי הרווח הנקי.

  נכון

  לא נכון

 36. 40/36
  36. שאלה

  חברה שהציגה רווח נקי בדו”חח רווח והפסד, בהכרח תציג בדו”חח תזרים גידול בתזרים מפעילות שוטפת.

  נכון

  לא נכון

 37. 40/37
  37. שאלה

  ההפרשה לפחת של חברת ״דני טקסטיל בע״מ״ בשנת 2000 הסתכמה ב-₪1,500. הפרשה זו

  תשפיע על כך שסכום המזומנים שיתווסף לחברה יעלה על הרווח הנקי.

  נכון

  לא נכון

 38. 40/38
  38. שאלה

  הדו״חות הכספיים של “דני טקסטיל” לשנת 2003 הכילו את הנתונים הבאים:
  – רווח נקי- ₪10,000.
  – הפרשה לפחת- ₪2,000.
  סעיפי ״לקוחות״ ו״ספקים ״במאזן- ללא שינוי.
  בדו”חות אלה, הגידול בתזרים מפעילות שוטפת יעמוד על ₪8,000.

  נכון

  לא נכון

 39. 40/39
  39. שאלה

  הדו״חות הכספיים של “דני טקסטיל” לשנת 2003 הכילו את הנתונים הבאים:
  – רווח נקי- ₪10,000.
  – הפרשה לפחת- ₪2,000.
  סעיפי ״לקוחות״ ו״ספקים ״במאזן- ללא שינוי.
  בדו”חות אלה, הגידול בתזרים מפעילות שוטפת יעמוד על ₪12,000.

  נכון

  לא נכון

 40. 40/40
  40. שאלה

  סיכום סך השינויים שחלו ב-3 תחומי הפעילות בדו”ח תזרים המזומנים, שווה לשינוי הכולל שחל
  במזומן במהלך השנה.

  נכון

  לא נכון