חשבונאות למתחילים – פרק 3: ניתוח דוחות כספיים – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 32 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 1. Answered
 2. Review
 1. 32/1
  1. שאלה

  היחסים הפיננסיים מסייעים לנו ללמוד על המצב הכספי ועל ביצועיה של החברה.

  נכון

  לא נכון

 2. 32/2
  2. שאלה

  היחסים הפיננסיים מאפשרים לנו להשוות בין חברות מענפים שונים, ולקבוע איזו מהן “טובה” יותר.

  נכון

  לא נכון

 3. 32/3
  3. שאלה

  אחרי שמחשבים יחסים פיננסיים של חברה מסוימת, חשוב להשוות אותם ליחסים של חברות

  מאותו ענף, על מנת שיהיה אפשר ללמוד על מצבה של החברה.

  נכון

  לא נכון

 4. 32/4
  4. שאלה

  יחסים פיננסיים משולבים הם יחסים שבהם אחד מנתוני היחס לקוח מתוך המאזן, והשני לקוח

  מדו”ח תזרים המזומנים.

  נכון

  לא נכון

 5. 32/5
  5. שאלה

  נכסים שוטפים חלקֵי ההתחייבויות שוטפות מבטא את היחס המהיר.

  נכון

  לא נכון

 6. 32/6
  6. שאלה

  נכסים שוטפים חלקֵי ההתחייבויות שוטפות מבטא את היחס השוטף.

  נכון

  לא נכון

 7. 32/7
  7. שאלה

  נכסים שוטפים חלקֵי ההתחייבויות שוטפות מבטא את היחס השוטף.

  נכון

  לא נכון

 8. 32/8
  8. שאלה

  הרכיב אשר מבדיל בין היחס השוטף ליחס המהיר הוא המלאי.

  נכון

  לא נכון

 9. 32/9
  9. שאלה

  היחס המהיר המתקבל מהמאזן של חברה כלשהי לא יכול להיות גדול יותר מהיחס השוטף המתקבל

  מאותו מאזן.

  נכון

  לא נכון

 10. 32/10
  10. שאלה

  היחס השוטף והיחס המהיר בודקים עד כמה החברה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה בזמן הקצר.

  נכון

  לא נכון

 11. 32/11
  11. שאלה

  כאשר היחס השוטף גדול מ-1, המשמעות היא שהחברה תתקשה לפרוע את התחייבויותיה השוטפות.

  נכון

  לא נכון

 12. 32/12
  12. שאלה

  יחס הון עצמי למאזן מאפשר לדעת עד כמה החברה מסתמכת על הון עצמי למימון פעילותה.

  נכון

  לא נכון

 13. 32/13
  13. שאלה

  ככל שהיחס הון עצמי למאזן גבוה יותר, המשמעות היא שהחברה לוקחת יותר סיכונים.

  נכון

  לא נכון

 14. 32/14
  14. שאלה

  יחסי רווחיות הם יחסים משולבים שבהם אחד מנתוני היחס לקוח מתוך הדו”ח רווח והפסד, והשני

  לקוח מתוך המאזן.

  נכון

  לא נכון

 15. 32/15
  15. שאלה

  חברה עם רווח גולמי למכירות של 70% יעילה יותר מחברה (מאותו ענף) עם רווח גולמי למכירות של 40%.

  נכון

  לא נכון

 16. 32/16
  16. שאלה

  יחס רווח תפעולי למכירות הוא יחס שתמיד יהיה חיובי.

  נכון

  לא נכון

 17. 32/17
  17. שאלה

  דו”ח רווח והפסד של חברת “משה הובלות”: בשנת 2000, היחס רווח גולמי למכירות היה 75%.

  נכון

  לא נכון

 18. 32/18
  18. שאלה

  דו”ח רווח והפסד של חברת “משה הובלות”: בשנת 2001, היחס רווח תפעולי למכירות היה 40%.

  נכון

  לא נכון

 19. 32/19
  19. שאלה

  דו”ח רווח והפסד של חברת “משה הובלות”:היחס רווח גולמי למכירות גדל בשנת 2001 לעומת שנה קודמת.

  נכון

  לא נכון

 20. 32/20
  20. שאלה

  דו”ח רווח והפסד של חברת “משה הובלות”: היחס רווח נקי למכירות לא השתנה בשנת 2001 לעומת שנה קודמת.

  נכון

  לא נכון

 21. 32/21
  21. שאלה

  דו”ח רווח והפסד של חברת “משה הובלות”: מתוך יחסי הרווחיות של “משה הובלות”, אפשר ללמוד

  שרווחיותה ב-2001 הורעה יחסית ל-2000.

  נכון

  לא נכון

 22. 32/22
  22. שאלה

  דו”ח רווח והפסד של חברת “משה הובלות”: ידוע כי בחברת “משה הובלות” הונפקו 100 מניות. לפיכך,

  היחס רווח נקי למניה בשנת 2001 הוא 50 ₪.

  נכון

  לא נכון

 23. 32/23
  23. שאלה

  מכפיל רווח מתקבל מחלוקת מחיר שוק של מניה ברווח הנקי למניה.

  נכון

  לא נכון

 24. 32/24
  24. שאלה

  היחס תשואה על ההון העצמי מתקבל מחלוקת הרווח הנקי בסך ההון העצמי.

  נכון

  לא נכון

 25. 32/25
  25. שאלה

  היחס תשואה על הנכסים מתקבל מחלוקת הרווח הנקי בסך הנכסים השוטפים.

  נכון

  לא נכון

 26. 32/26
  26. שאלה

  באופן כללי, ככל שהיחס תשואה על הנכסים גבוה, רווחיות החברה משתפרת.

  נכון

  לא נכון

 27. 32/27
  27. שאלה

  בענפים שונים, נצפה ליחסים שונים של תשואה על ההון העצמי.

  נכון

  לא נכון

 28. 32/28
  28. שאלה

  חברת “סילביה מחשבים”: האם היחס ימי אשראי ללקוחות הוא 60.

  נתונים ממאזן ליום 31.12.2000

  נתונים מדו”ח רווח והפסד לשנת 2000

  לקוחות

  6,000 ₪

  מכירות

  36,500 ₪

  ספקים

  2,250 ₪

  עלות המכירות

  18,250 ₪

  מלאי (מוצרים מוגמרים)

  2,500 ₪

  נכון

  לא נכון

 29. 32/29
  29. שאלה

  חברת “סילביה מחשבים”: האם היחס ימי אשראי מספקים הוא 22.5.

  נתונים ממאזן ליום 31.12.2000

  נתונים מדו”ח רווח והפסד לשנת 2000

  לקוחות

  6,000 ₪

  מכירות

  36,500 ₪

  ספקים

  2,250 ₪

  עלות המכירות

  18,250 ₪

  מלאי (מוצרים מוגמרים)

  2,500 ₪

  נכון

  לא נכון

 30. 32/30
  30. שאלה

  חברת “סילביה מחשבים”: האם היחס ימי מלאי הוא 25 .

  נתונים ממאזן ליום 31.12.2000

  נתונים מדו”ח רווח והפסד לשנת 2000

  לקוחות

  6,000 ₪

  מכירות

  36,500 ₪

  ספקים

  2,250 ₪

  עלות המכירות

  18,250 ₪

  מלאי (מוצרים מוגמרים)

  2,500 ₪

  נכון

  לא נכון

 31. 32/31
  31. שאלה

  חברת “סילביה מחשבים”:מאחר והיחס ימי אשראי ללקוחות גבוה מהיחס ימי אשראי מספקים,

  האם המשמעות היא שהחברה מקבלת מהספקים אשראי לתקופה ארוכה יותר מזו שהיא מעניקה ללקוחות.

  נתונים ממאזן ליום 31.12.2000

  נתונים מדו”ח רווח והפסד לשנת 2000

  לקוחות

  6,000 ₪

  מכירות

  36,500 ₪

  ספקים

  2,250 ₪

  עלות המכירות

  18,250 ₪

  מלאי (מוצרים מוגמרים)

  2,500 ₪

  נכון

  לא נכון

 32. 32/32
  32. שאלה

  חברת “סילביה מחשבים”: באופן כללי, ככל שהיחס ימי מלאי גבוה יותר, תפקוד החברה יעיל יותר.

  נתונים ממאזן ליום 31.12.2000

  נתונים מדו”ח רווח והפסד לשנת 2000

  לקוחות

  6,000 ₪

  מכירות

  36,500 ₪

  ספקים

  2,250 ₪

  עלות המכירות

  18,250 ₪

  מלאי (מוצרים מוגמרים)

  2,500 ₪

  נכון

  לא נכון