תגית - הערכות שווי

הערכות שווי

הכל על דוחות כספיים

הגדרה:   אבחון מצבה הכלכלי של חברה עסקית במטרה להגיע למסקנה המשתנה בהתאם לאופי המשתמש – באשר לקביעת סיכויי ההתפתחות ו/או ההישרדות שלה בעתיד.  ...

הערכות שווי

יחסים פיננסים

הגדרה יחסים פיננסיים הינם היחסים בין סעיפים שונים בדוחות הכספיים של החברה וכן היחסים בין סעיפים  בדוחות הכספיים של החברה לנתונים שאינם נכללים במסגרת...

הערכות שווי

מהי הערכת שווי

הערכת שווי היא קביעת ערך לפריט כספי כלשהו כמו: נכסים פיזיים, נכסים פיננסים, נכסים בלתי מוחשיים או התחייבויות. בנוסף משתמשים בהערכות שווי לקביעת שווי של חברות...

הערכות שווי

חישוב מכפילי חברות דומות

איתור חברות דומות לצורכי השוואה להלן הקריטריונים העיקריים באיתור חברות דומות: לקוחות – בעלי מספר לקוחות דומה גודל – גודל פעילות דומה סוגי מוצרים רווחיות – רמות...

הערכות שווי

בניית תזרים תפעולי

מבוא השלב הראשון בהערכת שווי חברה לפי שיטת DCF הוא בניית תזרים תפעולי עתידי הצפוי לפירמה. מקובל לבנות תחזית עתידית ל- 5 שנים שבסופן נחשב שנה מייצגת. הגדרת...

הערכות שווי

תזרים בלתי ממונף

רווח תפעולי (מייצג) רווח נקי (מייצג) בניכוי מס על רווח תפעולי (מייצג) הוסף הוצאות מימון ( x (T – 1 (מייצג) רווח תפעולי לאחר...