איגרות חוב להמרה (אגל"ה)

סדרות אגל"ה

איגרת חוב להמרה היא איגרת חוב ש"לכאורה" מצ'ופרת. הצ'וּפָר הוא באמצעות אופציה שמתלווה לאיגרת החוב, המאפשרת למי שמחזיק בה להמירה, בתנאים מסוימים, במניות של החברה שהנפיקה את איגרת החוב. את תנאי ההמרה נפרט בהמשך.

כפי שעוד נראה, אופציית ההמרה, בנסיבות מסוימות, יכולה להיהפך למכונת כסף. אך למרבה הצער בשוק ההון אין "ארוחות חינם". עבור צ'ופר ההמרה צריך לשלם. בד"כ התשלום מתבטא בכך שהקופון, המוצע באיגרת חוב להמרה, נמוך מהקופון המוצע באיגרת חוב זהה, שאינה מצ'ופרת בהמרה.

נתוני איגרות חוב להמרה

בנוסף ל- 6 הנתונים הרגילים המתלווים לכל איגרת חוב רגילה מתווספים לאגל"ה עוד נתונים המתייחסים לאופציית ההמרה, והם:

  1. מניות ההמרה – הנתון מציין איזה סוג מניות של החברה נקבל במועד ההמרה.
    הנתון חשוב מאוד כאשר לחברה ישנן מספר סוגי מניות.
  2. יחס ההמרה – הנתון מציין את כמות איגרות החוב הדרושה לקבלת מניה אחת.
  3. מועדי ההמרה – הנתון מפרט את המועדים בה ניתן לבצע את ההמרה.

דוגמא

לחברת ניו קופל אגל"ה שהונפקה בפברואר 2002 ונתוניה הם כדלקמן:

  • מניות ההמרה – מניה רגילה בת 1 ע.נ. למעשה כל המניות של ניו קופל הן רק מהסוג הזה.
  • יחס ההמרה – 24, דהיינו: דרושות 24 אגל"ה על מנת לקבל מניה אחת. יחס ההמרה משתנה כאשר החברה מחלקת מניות הטבה. הסבר בנספח 1.
  • מועדי ההמרה – כל יום מסחר עד 31.7.08 למעט בין הימים 1 בחודש אוגוסט ל- 20 לחודש אוגוסט של כל אחת מהשנים 2003 ועד 2007.
  • מחיר האגל"ה ביום ההנפקה – המחיר נקבע במכרז ועמד על 86.5 אגורות.

כדאיות ההמרה למניות

מחירן של מניות ניו  קופל סמוך למועד הנפקת האגל"ה (פברואר 2002) עמד על כ- 14 ש"ח.

המרת האגל"ה למניות באותו מועד לא הייתה כדאית, שכן עפ"י תנאי איגרת החוב על מנת לקבל מניה נדרשת לתת 24 איגרות חוב שמחיר כל אחת  86.5 אגורות ובסה"כ איגרות חוב בשווי של 20.76 ש"ח, בשעה שיכולת לקנות מניה בבורסה במחיר של 14 ש"ח בלבד.
אולם אם מחיר המניה יעלה ל- 50 ש"ח תרוויח בגדול! שכן תמיר 24 אגל"ה שעלו לך 20.76 ש"ח ותקבל תמורתן מניה שמחירה בבורסה 50 ש"ח.
יחד עם זאת, אם מחיר המניה יעלה ל- 50 ש"ח מחירן של איגרות החוב להמרה יעלה גם כן בעקבות המניה ויגיע בקירוב ל- 2.1 ש"ח. וההסבר: אם מחיר המניות בבורסה יעלה ל- 50 ש"ח ומחירן של האג"ח יהיה נמוך מ- 2.1 ש"ח מובטח לקונה האגל"ה רווח מיידי! (ולמוכר אותן הפסד מיידי) שכן תמורת 24 איגרות חוב ישלם הקונה פחות מ- 50 ש"ח, בשעה שהוא יכול להמירן מיד במניה ששווה 50 ש"ח. לפיכך תהיה בהלת קונים לאגל"ה עד שמחירה יעלה ל- 2.1 ש"ח (בקירוב).

נספח 1שינוי יחס ההמרה בעקבות חלוקת מניות הטבה

מניות הטבה הן מניות שהחברה מחלקת ללא תמורה לבעלי המניות.

יחס ההמרה משתנה כך שהמחזיק באגל"ה יקבל בעקבות המרת האגל"ה אותו מספר מניות שהיו יכולות להיות בידיו אילו ביצע את ההמרה לפני המועד שבו חילקו את מניות ההטבה.

לדוגמא, אילו ניו קופל הייתה מחלקת מניות הטבה בשיעור של 100%, דהיינו על כל מניה שמשקיע כלשהו מחזיק הוא מקבל מניה נוספת ללא תמורה, יחס ההמרה היה קטן בחצי מ- 24 ל- 12, כך שעבור 24 אגל"ה משקיע יקבל עכשיו 2 מניות, במקום אחת לפני חלוקת מניות ההטבה.

לפרוט נוסף על מניות הטבה ראה הספר הבורסה למתחילים.   

 

סדרות אגל"ה לדוגמא

בטבלה 5.1 מוצגות סדרות אגל"ה לדוגמא, והנתונים החשובים לגביהן:

טבלה 5.1

סדרות אגל"ה

להסבר נוסף ראה הבורסה למתחילים.    

error_message4