איגרות חוב ממשלתיות – גילון

הגרף התיאורטי של אגח גילון

גילון (מממ"ש –  ממשלתית משתנה)

מאפייני הגילון :

המנפיק
ממשלת ישראל (באמצעות משרד האוצר).

אורך חיי הסידרה

אורך החיים אינו אחיד לאורך כל הסדרות. הוא נע בין 2-25 שנים.

ריבית
ריבית משתנה. הריבית משתנה במועד תשלום הקופון והיא נשארת קבועה על אותה רמה עד לתשלום הקופון הבא.

קופונים
בחלק מהסדרות הקופונים מתקבלים פעמיים בשנה ובחלק מהסדרות 4 פעמים בשנה.

חישוב השינוי בריבית
הריבית החדשה מחושבת כממוצע (משוקלל) של התשואות בכל סדרות המק"מ הנסחרות בבורסה באותה עת ושמועד פדיונן הוא יותר מ- 3 חודשים באותו יום.  

ממוצע משוקלל
ממוצע משוקלל לוקח בחשבון את הגודל של כל סידרה. ככל שהסידרה גדולה יותר, כך התשואה של אותה סידרה משפיעה יותר. ולהיפך, ככל שהסידרה קטנה יותר התשואה שלה משפיעה פחות.

השפעת ריבית בנק ישראל על תשואות הגילון

כפי שהסברנו לגבי המק"מ, התשואה לפדיון של המק"מ מושפעת מהשינויים בריבית של בנק ישראל ובאותו כיוון. כאשר ריבית בנק ישראל יורדת, עולים מחירי המק"מ וכפועל יוצא יורדת תשואתו. כאשר ריבית בנק ישראל עולה, יורדים מחירי המק"מ וכפועל יוצא עולה תשואתו.

היות וריבית הגילון נגזרת מתשואת המק"מ, בפיגור קל, שנמשך ממועד שינוי הריבית של בנק ישראל, עד למועד עדכון ריבית הגילון (בכל סידרה מועד העדכון שונה), הרי שבפועל יוצא שגם ריבית הגילון מושפעת מריבית בנק ישראל ובאותו כיוון.

מועדי תשלום הריבית

בחלק מהסדרות פעמיים בשנה ובחלק 4 פעמים.

גילון – הגרף התיאורטי

בתרשים 2.7 מוצג הגרף התיאורטי של אג"ח גילון. הגרף מבוסס על דוגמא שבה הריבית השנתית היא 8% והיא משולמת 4 פעמים בשנה. 2% כל פעם. דהיינו: 4 קופונים שנתיים בני 2 אגורות כל קופון.

גרף C – הינו הגרף התיאורטי. הגרף מתקבל מחיבור של שני גרפים: A+B.

גרף A – הינו מחיר האג"ח שאינו משתנה במהלך התקופה ומחירו עומד תמיד על 1 ש"ח.

גרף B – מציג את "הריונות הריבית". בחלק מהגילונים הריבית משולמת 4 פעמים בשנה ובחלק אחר פעמיים בשנה.

הערה: ריבית הגילון משתנה בתום כל תשלום ריבית עפ"י התשואות במק"מים. אך מאחר והנחנו שאין שינוי בנתונים הכלכליים במשק, אזי גם תשואות המק"מ נשארות קבועות.

תרשים 2.7

הגרף התיאורטי של אג"ח גילון

 

גילון – הגרף האמיתי

בתרשים 2.8 מוצג הגרף האמיתי של אג"ח גילון מסידרה 2270.

תרשים 2.8

הגרף האמיתי של אג"ח גילון מסידרה 2270

הגרף האמיתי של אגח גילון מסידרה 2270

 

הערה:
ירידות המחירים המוקפות בעיגול הן הירידות הנובעות מתשלום הריבית.
כל שאר ירידות המחירים הן תוצאה של ביקוש והיצע במהלך המסחר בבורסה.  

error_message4