איגרות חוב ממשלתיות – גליל

הגרף התיאורטי של הגליל

גליל / ממצ"מ– הגרף התיאורטי

הערה: ההסבר בעמוד זה מתייחס לתרשים 3.1 המופיע בעמוד ממול.

הגרף התיאורטי מבוסס על דוגמא שבה:

  1. הריבית השנתית על איגרת החוב היא 5%. דהיינו 5 אג' לשנה לפני הצמדה.
  2. האינפלציה השנתית – 8% לשנה.

בגליל הן הקרן והן הריבית צמודים למדד.

הגרף התיאורטי הוא גרף C (הגרף העליון). הוא מתקבל מחיבור של שני גרפים :

  1. גרף AM – שמתבסס על גרף A (גרף הקרן = גרף הערך הנקוב) בתוספת הצמדה למדד (יוסבר מיד).
    אילו איגרת החוב הייתה ללא ריבית, גרף AM היה הגרף התיאורטי.
  2. גרף IM – שמתבסס על גרף I (גרף הריונות הריבית) בתוספת הצמדה למדד (יוסבר מיד).
    אילו לא הייתה אינפלציה, הגרף התיאורטי היה מתקבל מחיבור של גרף A + גרף I.

זכרו שאנו מניחים שאין שינוי בנתונים הכלכליים במשק ואם האינפלציה בדוגמא היא בשיעור של 8% לשנה היא תישאר כך עד לפדיון איגרת החוב.

גרף AM – הסבר

גרף A מציג את סכום הקרן (=הערך הנקוב) שהיא 1 ש"ח ללא הצמדה (דהיינו:במונחים נומינליים).
גרף AM מבוסס על גרף A בתוספת מרכיב ההצמדה למדד.
שיפוע גרף AM, מותאם לשיעור האינפלציה.

גרף IM – הסבר

גרף I הנו הגרף של "הריונות הריבית" ללא תוספת הצמדה. דהיינו ב"מונחים נומינליים".
גרף IM מבוסס על גרף I בתוספת מרכיב ההצמדה למדד.
בתקופת הריבית הראשונה (שנה א') מתווספת לגרף I "רצועת הצמדה" אחת (צבע אפור). בסוף שנה א' מסתכם הקופון ב- 5.4 אגורות, מתוכן 5 אגורות הן הריבית הנומינלית ו- 0.4 אגורות הן מרכיב ההצמדה.
בתקופת הריבית השנייה (שנה ב') מתווספות לגרף I שתי רצועות הצמדה (אחת לכל שנה). בסוף שנה ב' מסתכם הקופון ב- 5.8 אגורות, מתוכן 5 אגורות הן הריבית הנומינלית ו- 0.8 אגורות הן מרכיב ההצמדה. המונח "רצועת הצמדה" הוא ביטוי שאימצנו כאן, כדי להסביר את התרשים. המונח אינו מקובל בשום מקום אחר.

תרשים 3.1

הגרף התיאורטי של הגליל

 

גליל – הגרף האמיתי

בתרשים 3.2 מוצג הגרף האמיתי של אג"ח גליל מסידרה 5426

תרשים 3.2

הגרף האמיתי של אג"ח גליל מסידרה 5426

הגרף האמיתי של אג"ח גליל מסידרה 5426

 

השווי המתואם של הגליל (ללא ריבית)

השווי המתואם של הגליל במועד ב' מבטא את הסכום הכספי שהיינו מקבלים, אילו הגליל היה מגיע לפדיון במועד ב'.
הסכום מורכב מ 1 ש"ח (= הערך הנקוב של הגליל) בתוספת עליית המחירים (האינפלציה) שנרשמה ממועד ההנפקה (מועד א') עד למועד ב'.
לדוגמא, אם נרשמה עליית מחירים של 20% הרי השווי המתואם של הגליל יהיה 1.20 ש"ח.
היות והמדד מחושב אחת לחודש ומתפרסם רק ב- 15 לחודש שאחריו (המדד לחודש מאי מתפרסם ב- 15 ביוני), הרי שלכאורה חישוב ההתאמה יכול להיעשות רק פעם בחודש במועד פרסום המדד. עם זאת בתקופה של אינפלציה חזקה המשקיעים מעריכים את שיעור האינפלציה החודשית ומתוכו מחשבים את האינפלציה היומית (מחלקים ב- 30 יום) ומעדכנים לעצמם, מדי יום, את השווי המתואם (רובם נעזרים בתוכנה).
למשל: אם להערכתם האינפלציה החודשית צפויה להגיע ל- 4%, הם יוסיפו כל יום 0.13%
(4% חלקי 30 יום) לשווי המתואם.

 

 

error_message4