איגרות חוב ממשלתיות – כפיר

הגרף האמיתי של אג"ח כפיר מסידרה 1521 לתקופה של שנתיים

כפיר – הגרף האמיתי

בתרשים 3.3 מוצג הגרף האמיתי של אג”ח כפיר מסידרה 1521.

תרשים 3.3

הגרף האמיתי של אג”ח כפיר מסידרה 1521 לתקופה של שנתיים

 

איגרות חוב קונצרניות (= מִלְווֹת אחרים)

איגרות חוב קונצרניות הן איגרות חוב המונפקות על ידי חברות ולא ישירות על ידי הממשלה. חלק מהחברות המנפיקות איגרות חוב קונצרניות הן חברות בבעלות הממשלה, כגון: חברת החשמל אך מרבית האיגרות הן של חברות פרטיות או ציבוריות

ישנן עשרות סדרות של איגרות חוב קונצרניות מדדיות (צמודות למדד המחירים לצרכן) ושקליות (לא צמודות)  וכן מספר איגרות חוב קונצרניות הצמודות למט”ח,

טבלה 3.4

אג”ח קונצרניות (טבלה חלקית)

אגח קונצרניות

error_message4