איגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד

איגרות חוב ממשלתיות

בעבר נסחרו 3 משפחות של איגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד (מדדיות):

  1. גליל
  2. שגיא
  3. כפיר

כיום מנפיקה המדינה רק סוג אחד של איגרות חוב צמודות מדד הנקראות ממשלתית צמודה או בקיצור – ממצ"מ.

בכולן, הן הקרן והן הריבית צמודות למדד.

 

המאפיינים של 3 המשפחות

גליל – ממצ"מ

שגיא

כפיר

המנפיק

ממשלת ישראל

ממשלת ישראל

ממשלת ישראל

אורך חיי הסידרה

בין 1 ל- 30 שנה

עד 6 שנים

בין 4 ל- 25 שנה

ריבית

קבועה

קבועה

משתנה

מס' הקופונים בשנה

1

1

2

ההבדלים בין המשפחות

גליל ושגיא נבדלו זו מזו רק באורך חיי הסידרה.

בכפיר הריבית היתה משתנה. בגליל ובשגיא הריבית היתה קבועה.

 

 

כפיר – חישוב השינוי בריבית

הריבית השתנתה  בכל תשלום קופון, ונשארה קבועה עד לקופון הבא. הריבית החדשה נקבעהעפ"י ממוצע משוקלל של תשואת איגרות החוב הממשלתיות, הצמודות למדד, שמועד פדיונן (במועד החישוב) נע בין 3-5 שנים.

השווי המתואם של איגרת חוב צמודה למדד

השווי המתואם של איגרת חוב צמודה למדד, במועד ב' כלשהו, כולל שני מרכיבים:

  1. סכום נומינלי.
  2. תוספת הצמדה למדד שמתווספת לסכום הנומינלי.    

הסכום הנומינלי

הסכום הנומינלי כולל את הערך הנקוב של איגרת החוב (1 ש"ח) + הריבית שהצטברה עד למועד ב' כלשהו.

תוספת לסכום הנומינלי

לסכום הנומינלי מתווספת האינפלציה שנרשמה ממועד א' (מועד הנפקת איגרות החוב) עד למועד ב'. אם לדוגמא בין מועד א' למועד ב' נרשמה אינפלציה של 20% והריבית הנומינלית הצבורה במועד ב' היא 3 אגורות, הרי הסכום הנומינלי הוא 1.03 ש"ח, ובתוספת ההצמדה למדד (20%+) שוויה של איגרת החוב במועד ב' יהיה 1.236 ש"ח (= 1.03 ש"ח X 20%). לשווי זה קוראים השווי המתואם של איגרת החוב. שווי מתואם של איגרת מכונה גם בשם פארי.

מחירן בבורסה של איגרות החוב הצמודות אינו זהה בד"כ לשוויון המתואם.
מחירן בבורסה מושפע בסופו של דבר מהביקוש וההיצע, כאשר על הביקוש וההיצע משפיעים הרבה גורמים ובהם:
  1. שיעור הריבית במשק, והציפיות לשיעורו בעתיד.
  2. התקופה שנותרה עד לפדיון איגרת החוב (אם נותר יום או שנתיים).
  3. מחיריהן של ני"ע אחרים בבורסה.
  4. גורמים רבים נוספים.

error_message4