חברות לדירוג איגרות חוב

דירוג מעלות
תפקידן של חברות לדירוג איגרות חוב הוא לבחון את האיתנות הפיננסית של החברה המנפיקה באופן כללי, ואת יכולתה לעמוד בהחזרי הקרן והריבית בכל אחת מהסדרות הספציפיות שהיא מנפיקה.
לפעמים סידרה שתבוא לפירעון בעוד שנה תזכה לדירוג גבוה יותר מסידרה אחרת של אותה חברה שתבוא לפירעון בעוד 20 שנה.

בישראל קיימות שתי חברות לדירוג אשראי :

  • חברת "מעלות"
  • חברת "מידרוג"

נציג את סולם הדירוג של חברת מעלות. הסולם כולל 10 דרגות כפי שמוצג בטבלה 8.1.

לכל דרגה, מלבד לדרגה הראשונה AAA, יכול להתלוות דירוג פנימי בצורת + או – .
מעלות מדרגת סידרה כלשהי רק על פי בקשת החברה (הדירוג כרוך בתשלום). מעלות גם עוקבת באופן שוטף אחר כל סידרה לאורך חייה ומעדכנת את הדירוג לפי הצורך.
ישנם מקרים שבהם חברה מחליטה שלא לאמץ את דירוג מעלות לאחר שמלאכת הדירוג הושלמה. היא עושה זאת אם לדעתה דירוג מעלות עלול להיות נחות מהדירוג שהשוק מייחס לה ללא בדיקה (באופן לא פורמלי).

 

טבלה 8.1

סולם הדירוג של חברת "מעלות" לסדרות אג"ח בישראל

AAA

התחייבות בעלת רמת הסיכון הנמוכה ביותר. למנפיק יכולת מעולה לפרוע את התשלומים בגין ההתחייבות בהשוואה למנפיקים ישראלים אחרים.

AA

יכולת המנפיק לפרוע את התשלומים בגין ההתחייבות היא הרבה מעבר לממוצע בהשוואה למנפיקים ישראלים אחרים.

A

יכולת המנפיק לפרוע את התשלומים בגין ההתחייבות היא מעבר לממוצע בהשוואה למנפיקים ישראלים אחרים.

BB

יכולת המנפיק לפרוע את התשלומים בגין ההתחייבות היא מתחת לממוצע בהשוואה למנפיקים ישראלים אחרים.

B

יכולת המנפיק לפרוע את התשלומים בגין ההתחייבות היא הרבה מתחת לממוצע בהשוואה למנפיקים ישראלים אחרים.

CCC

לאיגרות החוב / ההתחייבות אפיונים העלולים לגרום לאי עמידה בפירעון תשלומי הריבית ו/או הקרן.

CC

אי עמידה בפירעון תשלומי הריבית ו/או הקרן נראית סבירה ביותר.

C

מנפיק איגרת חוב / התחייבות זו עומד לחדול או חדל מפירעון תשלום הריבית ו/או הקרן.

D

החברה המנפיקה לא פרעה את התשלומים בגין ההתחייבות (Default).

 

חלוקת הדירוגים לשתי קבוצות

מעלות מבחינה בין שתי קבוצות בסולם הדירוג:

  1. קבוצת "דרגת השקעה"
  2. קבוצת "השקעה ספקולטיבית"

 

קבוצת "דרגת השקעה"

ארבעת הדירוגים הגבוהים AAA, AA, A ו- BBB מהווים קבוצה מועדפת המכונה בשם "דרגת השקעה" (Investment Grade), שמשמעותה: הסדרות שזוכות לדירוגים אלו הן בעלות סיכון נמוך דיו לצורכי השקעה. הגופים המוסדיים בישראל רשאים לקנות רק איגרות חוב הנכללות בקבוצת "דרגת השקעה".

 

קבוצת "השקעה ספקולטיבית" – Speculative Grade

כל הדירוגים מ- BB ומטה נכללים בקבוצה זו.

 

איגרות החוב המדורגות בישראל

בטבלה 8.2 שנלקחה מעיתון הארץ מצוין דירוג מעלות עבור סדרות של חברות שהזמינו את הדירוג.

 

טבלה 8.2

דירוג מעלות לסדרות אג"ח בישראל

 

error_message4