מידע נוסף ומורחב על איגרות חוב

דוגמאות מתוך "מדריך איגרות חוב" של הבורסה

הבורסה לני"ע מוציאה לאור מדי רבעון "מדריך איגרות חוב", שבו מפורטים הנתונים המלאים לגבי כל סדרת איגרות חוב הנסחרת בבורסה. בטבלה 6.1 מופיעות מספר דוגמאות ממדריך איגרות החוב של הבורסה. להלן הסברים להקלת ההתמצאות הראשונית בו (בתחילת מדריך הבורסה ניתן הסבר מקיף).

 

טבלת נתוני איגרות החוב

הנתונים של כל אחת מהסדרות מוצגים במתכונת אחידה במסגרת 3 שורות. בחלק מהסדרות, בהם נדרש פירוט נוסף, מתווספות עוד שורה או שתיים. נתוני הסדרות מופרדים אחת מרעותה באמצעות קווי רוחב.

כותרת הטבלה

בכותרת הטבלה ישנן שתי קומות. קומה I מתייחסת לשורה הראשונה של נתוני איגרות החוב. קומה II מתייחסת לשורה השנייה והשלישית של נתוני איגרות החוב, כפי שמורים החיצים.

הסבר לנתונים

לצד חלק מהנתונים בטבלה סימנו מספרים המפנים להסברים המתאימים מתחת לטבלה.

מקרא לקיצורים

  • ע"נ ערך נקוב.
  • ת"כ תמורה כספית (הנתון מציין את הסכום הכספי שעבר מיד ליד).
  • ע"נ רשום למסחר – למעשה, הנתון מציין את מספר איגרות החוב הנסחרות באותה עת בבורסה.

טבלה 6.1

דוגמאות מתוך "מדריך איגרות חוב" של הבורסה

הסברים

  1. בחלק מהסדרות הנתון צמוד למספר הסידרה, כמו בדוגמא זו, ובחלק מהסדרות הנתון מופיע יותר שמאלה מתחת לכותרת המשנה "% ריבית שנתית".
  2. הריבית משולמת במועדים הנקובים. בדוגמא: ב- 31/7 בכל אחת מהשנים 1996-01.
  3. מציין את מועד הפדיון של הסידרה. בדוגמא: 31/7/2001.
  4. סידרה זו נפדית בתשלום אחד. ישנן סדרות הנפדות לשיעורין.
  5. בסיס – כאשר איגרות החוב צמודות למדד או לדולר, הנתונים בטבלה נוקבים במדד או בשער המט"ח המשמשים לחישוב ההצמדה. בדוגמא: הן הקרן והן הריבית צמודים למדד שעמד על 72.94089 נקודות. מדד זה נרשם באחד מחודשי שנת 1993 (לא מפורט איזה חודש, אך אין לכך כל חשיבות).
  6. שיעור מס – שיעור המס מתייחס לריבית בלבד. 

error_message4