מס הכנסה

עד שנת 2003 לא הוטל כל מס על רווח מני"ע הנסחרים בבורסת ת"א. בתחילת שנת 2003 נכנס לתוקפו חוק מס הכנסה חדש. ב 1/1/2012 עודכנו שיעורי המס.
החוק החדש מבחין בין 2 סוגי איגרות חוב בבורסת ת"א:

 1. איגרות חוב שקליות.
 2. איגרות חוב צמודות (למדד או למט"ח).
 • איגרות חוב שקליות –  מוטל מס בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי.
 • איגרות חוב צמודות –  מוטל מס בשיעור של 25% על הרווח הריאלי.

המס מוטל הן על רווח הון (דהיינו על הרווח הנובע ממכירת איגרת החוב). והן על הכנסות מריבית.

 

דוגמאות

בטבלה 9.1 מוצגות דוגמאות של חישוב המס על רווח מאיגרות חוב

טבלה 9.1

מחיר קנייה

(מועד א')

מחיר מכירה

(מועד ב')

אינפלציה בין

המועדים

סכום המס

הסבר

איגרות חוב שקליות

100

200

20%

15 ש"ח

15% מההפרש שבין מחיר המכירה לבין מחיר הקנייה. לא מתחשבים באינפלציה.

איגרות חוב צמודות

100

200

20%

20 ש"ח

25% מההפרש שבין מחיר המכירה לבין [מחיר הקנייה בתוספת האינפלציה = 120 ש"ח], דהיינו: 25% מ- 80 ש"ח.

 

חריגים

 1. אג"ח שהונפקו לפני 8.5.00;
  א. אג"ח שקליות – 
  פטורות כליל ממס (הן על רווחי הון והן על ריבית).
  ב. אג"ח צמודות – פטורות כליל ממס על רווח הון ומשלמות מס בשיעור 35% על ריבית.

כל האיגרות שהונפקו לאחר ה 8.5.00 חייבות במס.

error_message4