שאלה 4

משקיע שוקל רכישת מכונה אשר תזרימי המזומנים שלה הינם כדלהלן (במיליוני ש”ח)

שנה

0 (כיום)

[תחילת שנה 1]

1

[סוף שנה 1]

2

3

4

תזרים במיליונים

10- ש”ח

3 ש”ח

3 ש”ח

3 ש”ח

3 ש”ח

 

בהנחה כי מחיר ההון הרלוונטי להערכת הפרויקט זה עבור המשקיע הינו 12% והמשקיע מעריך השקעות על פי קריטריון הענ”נ, מה כדאי למשקיע?

א'.  לקבל את הפרויקט.
ב'.   לא לקבל את הפרויקט.
ג'.    להיות אדיש כלפי קבלת הפרויקט.
ד'.   מחיר ההון הגבוה מעיד על פרויקט מסוכן מדי.
ה'.  אף לא תשובה מהנ”ל נכונה.

 

תשובה 4

הנוסחה הרלוונטית לחישוב

`NPV=-10+3/((1+0.12))+3/(1+0.12)^2+3/(1+0.012)^3+3/(1+0.012)^4`

הנוסחה בסימולים:  `NPV=sum_(t=0)^n(A_t)/(1+i)^t`

מקרא:

t – מייצג את המספר הסידורי של התקופות.

n – מספר התקופות.

 

חישוב בעזרת מחשבון 200FC

I. מצב המחשבון – CASH + d.editor

II. סדר הפעולות

 

סימולים ומקשים

הקלדה

1.

i%

12

2.

(מועד 0)  1

10-

3.

(” 1)        2

3

4.

(” 2)        3

3

5.

(” 3)       4

3

6.

(” 4)       5

3

7.

ESC

 

8.

NPV + SOLVE

 

התוצאה: NPV =

0.88-

המשמעות: לא כדאי לבצע את הפרוייקט.

 

נתונים לשאלות 5-6:

בנק מציע הלוואה לא צמודה אשר נושאת ריבית נומינלית רבעונית של 3.00% (מחושבת כל רבעון).

 

שאלה 5

מהו שיעור הריבית האפקטיבית השנתית של ההלוואה הנ”ל?

א'.  12.00%.
ב'.   12.55%.
ג'.    15.45%.
ד'.   112.55%.
ה'.  לא ניתן לחשב. חסרים נתונים.

 

שאלה 6

בהנחה כי שיעור האינפלציה השנתי הינו 5.00%, מהו שיעור הריבית הריאלית השנתית של ההלוואה הנ”ל?

א'.  7.19%.
ב'.   7.55%.
ג'.    7.00%.
ד'.   17.00%.
ה'.  לא ניתן לחשב. חסרים נתונים.

 

תשובה 5

כללי

כל תקופת ריבית היא בת 3 חודשים.
שיעור הריבית לתקופה הוא 3%.
בשנה ישנן 4 תקופות ריבית.

היות וסכום הריבית בכל תקופה מתווסף לקרן, החישוב הוא במתכונת של ריבית דריבית.

נוסחת החישוב היא:  `[(1+0.03)^4-1]`

התוצאה:    12.55% (=0.1255).

 

תשובה 6

כאשר כמות הכסף שלנו גדלה בשנה ב- 12.55%, אך מנגד המחירים עלו ב- 5%, כוח הקנייה שלנו יגדל ב- 7.19%

 `[(1+0.03)^4/1.05-1]=[1.1255/1.05-1]=7.19%`

 

פרשנות לשאלות 5 ו-6

הפרשנות היא מנקודת הראות של הבנק.
שאין אינפלציה הריבית מוסיפה 12.55% לכוח הקנייה של הקרן.
כאשר יש אינפלציה של 5%, הריבית מוסיפה רק 7.19% לכוח הקנייה של הקרן.
עליית המחירים נגסה בכוח הקנייה.