תת-דו”ח נוסף שכלול בדו”חות הכספיים של החברה הוא דו”ח על השינויים בהון העצמי (מופיע בדרך-כלל אחרי דו”ח רווח והפסד) .

דו”ח זה, כפי שניתן ללמוד משמו, מפרט מה הביא לשינויים בהון העצמי של החברה במהלך תקופה מסוימת.  

הדו”ח מכיל שלושה מרכיבים עיקריים:

  1. הון עצמי בתחילת תקופה.
  2. שינויים שחלו בהון העצמי במהלך התקופה.
  3. הון עצמי בסוף התקופה.

כזכור,  הון עצמי הוא סעיף  שמופיע בצד השמאלי במאזן והוא מייצג מעין “התחייבות” של החברה לבעליה, הנובעת מהכספים שהבעלים השקיעו בחברה (הון מניות) ומהרווחים שהצטברו בחברה ולא חולקו לבעליה. לפיכך, שינויים בהון העצמי יכולים להיגרם כתוצאה מ:

  1. הזרמת כספים לחברה על-ידי הבעלים.
  2. משיכת כספים מהחברה על-ידי הבעלים (דיבידנדים). 
  3. צבירת רווחים או הפסדים.

נמחיש כיצד מוצג דו”ח על השינויים בהון העצמי באמצעות דוגמה.

מאזנה של “גלידות ישראל” לסוף 1999 (תחילת 2000 ) היה כדלקמן:

גלידות ישראל
מאזן ליום 31.12.99 (כל הסכומים באלפי ₪)

התחייבויות + הון עצמי:

נכסים:

התחייבויות:

נכסים שוטפים:

    הלוואות מהבנק                           60

    מזומן                                              50

הון עצמי                                    

    הון מניות                                      30   

נכסים קבועים:

    יתרת רווח  (מצטברת)                  10

    מכונה                                              50

סה”כ                                                100

סה”כ                                                 100

נניח כי במהלך שנת 2000 התרחשו הפעולות הבאות בחברה:

  1. הפעילות הניבה רווח נקי של 10,000 ₪.
  2. החברה חילקה לבעליה דיבידנד בסך 5,000  ₪.
  3. החברה הנפיקה לבעלים מניות נוספות תמורת  10,000 ₪.

במקרה הזה,  הדו”ח על השינויים בהון העצמי של החברה לשנת 2000 יראה כך:

גלידות ישראל
דו״ח על שינויים בהון העצמי לשנת 2000
(כל הסכומים באלפי ₪)
סה״כ הון עצמי מזה:
הון מניות יתרת רווח 
(מצטברת)
יתרת הון עצמי ליום 31.12.99 40 30 10
תוספת רווח נקי לשנת 2000 10 10
חלוקת דיבידנד בשנת 2000 5- 5-
הנפקת מניות בשנת 2000 10 10
יתרת הון עצמי ליום 31.12.00 55 40 15