דו”ח תקופתי (בדרך-כלל לרבעון או לשנה) שמציג את מצבה הכספי של החברה ואת ביצועיה. בדרך-כלל, הדו”ח הכספי כולל את הרכיבים הבאים: מאזן, דו”ח רווח והפסד, דו”ח על תזרים מזומנים, דו”ח על השינויים בהון העצמי, וביאורים לכל אחד מהם.