אחד מהדו”חות הנכללים בדו”ח הכספי. הדו”ח על תזרימי המזומנים מתאר את תנועת הכסף המזומן לתוך ומחוץ לחברה בתקופה מסוימת, תוך הפרדה בין 3 תחומי פעילות: פעילות שוטפת, פעילות השקעה, ופעילות מימון.