fbpx

מדד המחירים לצרכן

בדוגמא של נועם וחברו, הוצמדה ההלוואה למחירו של מוצר יחיד, המכנסיים. אבל בדרך כלל מקובל להצמיד את ההלוואה לעליית המחירים הממוצעת של סל מוצרים מסוים, הידוע בשם: ה-“סל”.
ה”סל” כולל רשימה של מוצרים ושירותים שמשפחה עירונית ממוצעת בישראל קונה במשך חודש. כמה פריטים מהסל מופיעים ברשימה 1. את רשימת הפריטים הכלולים בסל הכינה הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה (ל.מ.ס.) על פי סקר מקיף שערכה. (הכמויות ברשימה 1 אינן מדויקות).

השינוי החודשי במחיר הסל מתפרסם על ידי הל.מ.ס. בצורת מדד הידוע בשם “מדד המחירים לצרכן” או בקיצור “המדד”. המדד של כל חודש (כלומר בכמה עלו המחירים בחודש מסוים) מתפרסם ב-15 של החודש הבא.
לדוגמא, מדד חודש אוקטובר יתפרסם ב-15 לנובמבר.

הצגת הנתונים בצורת מדד מאופיינת בכך שהנתון הראשון הוא בן 100 נקודות (או 100%) והנתונים שלאחריו גדולים או קטנים ממנו, בהתאם לעלייה או לירידה המצטברת שהייתה בהם לעומת הנתון הראשון.

בשעה שמתפרסם המדד האחרון מקובל לציין בכמה אחוזים הוא עלה או ירד ביחס למדד שלפניו. 

רשימה 1: פריטים מ – “סל” הקניות

שם המוצרהכמות
לחם אחיד50 יח׳
עגבניות10 ק״ג
חולצות3 יח׳
חשמל100 קילוואט (יחידת מידה לצריכת חשמל)

רשימה 2: מדד המחירים לצרכן

חודשמדדשיעור עליית המדדהחלק הזה מתפרסם
ינואר (המדד הראשון)100100 = 2,500 ש״חסה״כ ההוצאה לרכישה ה-״בל״ בינואר 2,500 ש״ח כלומר, 100=2,500 ש״ח.
פברואר1022%2,550 ש״ח
מרס1042%2,600 ש״ח
מאי1083.8%2,700 ש״ח
יוני1101.9%2,750 ש״ח

כאשר אנו רוצים לחשב עד כמה התייקרו המוצרים מחודש פברואר ועד חודש מאי, אנו משתמשים בנוסחה הבאה:

                                        108 (מדד מאי)
5.88%= 100 – %100  X ______________
                                       102 (מדד פברואר)

בלשון מקצועית נהוג לומר שמהמדד עלה בתקופה זו בכ- 5.88%.

הצמדה למדד

כאשר המלווה מצמיד את כספו לעליית המדד הוא בעצם מבטיח שיוכל לקנות בכסף שיקבל בחזרה את אותה כמות של “סלים”, שיכול היה לקנות בשעה שהלווה את כספו.

לדוגמא: בחודש ינואר נתן נועם הלוואה של 10,000 ש”ח ללא ריבית למשך 4 חודשים. בחודש ינואר היה אפשר לרכוש תמורת 10,000 ש”ח 4 “סלים”, (בחודש ינואר מחירו של “סל” היה 2,500 ש”ח – ראה רשימה 2).

נועם ירצה לקבל בחודש מאי סכום כסף שיספיק לקנייתם של 4 “סלים”, במחירם החדש שהוא 10,800 ש”ח.

                                             108 (מדד מאי)
10,800 ש”ח = 10,000 ש”ח X ___________
                                             100 (מדד ינואר)

 

error_message4

הבורסה למתחילים

תוכן עניינים