הוצאות שאינן קשורות באופן ישיר לתהליך הייצור (או: לתהליך הפעילות העיקרי) של החברה. ההוצאות העקיפות אינן משתנות ביחס ישיר לשינוי בהיקף הייצור של החברה, והן כוללות: שכר של מנהלים, שכר של אנשי מנהלה (כגון: מזכירה, מנהל כספים, מנהל משאבי אנוש), הוצאות שיווק ופרסום, וכדומה.הוצאות מכירה והוצאות הנהלה וכלליות המופיעות בדו”ח רווח והפסד נחשבות כהוצאות עקיפות, והן מופיעות בדו”ח אחרי סעיף הרווח הגולמי (פירוט ראה בפרק 2 בספר).