נניח כי משה מעוניין לפתוח פיצריה שכונתית ולשם כך הוא מקים חברה חדשה בשם פיצה שחמט. ביום 31.12.2000 הוא משקיע מכספו הפרטי 25,000 ₪, ובמקביל הוא מסדיר שהחברה החדשה תקבל מהבנק הלוואה בסך 4,000 ₪. בכסף שבידי החברה, 29,000 ₪ (25,000 ₪ + 4,000 ₪) הוא קונה:
  1. בניין ב-10,000 ₪.
  2. ציוד ב-6,000 ₪. 
  3. ריהוט ב-4,000 ₪.
ואת היתרה (מזומן)  בסך 9,000 ₪, משה מפקיד בחשבון הבנק של החברה.
תמורת 25,000 ₪ שמשה השקיע בחברה, החברה מנפיקה לו מניות בשווי 25,000 ₪.
משה למעשה משמש פקיד בחברה וכל פעולותיו נעשות עבור החברה.

מאזן החברה בסוף היום (31.12.2000) יראה כך:

פיצה שחמט
מאזן ליום 31.12.2000 (ש”ח)

נכסים:

 

התחייבויות + הון עצמי:

 

נכסים שוטפים:

 

התחייבויות:

 

מזומן                             

9,000

הלוואות מבנקים               

4,000

נכסים קבועים:

 

 

 

בניין                               

10,000

הון עצמי:

 

ציוד                                

6,000 

הון מניות                             

25,000 

ריהוט                              

4,000 

 

 

סה”כ נכסים:                                

29,000

סה”כ:           

29,000

 

משה מתכנן לפתוח את הפיצריה לקהל הרחב בתחילת פברואר 2001. במהלך חודש ינואר הוא משלים את ההכנות, שבמסגרתן החברה לקחה הלוואה נוספת מהבנק בסך 5,000 ₪ וקנתה עם סכום זה חומרי גלם להכנת פיצות.

בסוף ינואר הכינה החברה מאזן נוסף שבו ישתקפו הפעולות שבוצעו בינואר 2001.

המאזן יראה כדלקמן (השינויים מוקפים בעיגול):

נכסים:

התחייבויות +הון עצמי:

נכסים שוטפים:

 

התחייבויות:

מזומן

9,000

הלוואות מבנקים

9,000

מלאי

5,000

 

 

נכסים קבועים:

 

הון עצמי:

 

בניין

10,000

הון מניות

25,000

ציוד

6,000

 

 

ריהוט

4,000

 

 

סה”כ:

34,000

סה”כ :

34,000

בצד הנכסים מתווסף סעיף חדש בשם “מלאי” בשווי  5,000 ₪, ובצד ההתחייבויות, סעיף  הלוואות מבנקים גדל ב-5,000 ₪. בשאר סעיפי המאזן אין שינוי.