כל 1 ₪ שמתווסף במאזן לסעיף “לקוחות” הוא 1 ₪ של מכירות שטרם נגבה והוא גורם לכך שסכום הרווח הנקי המוצג בדו”ח רווח והפסד גדול ב-1 ₪ מסכום המזומן שמתווסף לחברה באותה תקופה. 

לדוגמה: אם הרווח הנקי לתקופה הסתכם ב-10 ₪ ובמקביל סעיף אשראי לקוחות גדל ב-1 ₪, אזי סך המזומנים שהתווסף לחברה מסתכם ב-9 ₪ (1 ₪ פחות מהרווח הנקי). השקל החסר נמצא אצל הלקוח שאמור לשלם אותו לחברה בהקדם (ראה תרחיש 2 באיור להלן).

מנגד, כל 1 ₪ שמתווסף במאזן לסעיף “ספקים” הוא 1 ₪ הוצאות שטרם נפרעו, והוא גורם לעודף של 1 ₪ בתזרים, ביחס לרווח הנקי.   
לדוגמה: אם הרווח הנקי לתקופה הסתכם ב-10 ₪, ובמקביל סעיף “ספקים” גדל ב-1 ₪, אזי סך המזומנים שהתווספו לחברה מסתכם ב-11 ₪ (1 ₪ יותר מהרווח הנקי). השקל העודף שייך לספק והחברה אמורה לשלם לו אותו בהקדם (ראה תרחיש 3 באיור להלן).

הערה חשובה: חשוב לזכור שבניתוח התזרים אנו לא מתעניינים בכל לקוח ולקוח או בכל ספק וספק באופן פרטני, אלא רק בתמונת המצב של כולם יחד, כלומר אנו מתעניינים רק ביתרת סעיף “לקוחות” וביתרת סעיף “ספקים”.
נניח  כי ישראל הקים את חברת “כסאות ישראל”  ביום 31.12.97. בתאריך זה הוא השקיע מכספו הפרטי 40,000 ₪, ובהם קנה מכונה (30,000 ₪). את היתרה (10,000 ₪) הוא הפקיד בחשבון הבנק של החברה. כנגד ההשקעה בחברה, ישראל קיבל מהחברה הון מניות.

המאזן של חברת “כסאות ישראל”  בע”מ ביום הקמת החברה יראה כך:

כסאות ישראל

מאזן ליום  31.12.1997 (ש”ח)

נכסים: התחייבויות + הון עצמי:
מזומן 10,000
מכונה 30,000 הון עצמי 40,000
סה״כ 40,000 סה״כ 40,000

הפעילות בשנה הראשונה

הפעילות בשנה הראשונה (1998) היתה כדלקמן:

מכירות:  10,000 ₪. תנאי התשלום: מזומן.

הוצאות:  8,000 ₪. תנאי התשלום: 5,000 ₪ ב-1998, 3,000 ₪ ב-1999.

הרווח של החברה לשנת 1998 הוא כדלקמן: (ש”ח)
מכירות 10,000
הוצאות 8,000
 =====
רווח נקי 2,000

תזרים המזומנים בדרך הארוכה הוא כדלקמן:
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (ש״ח)
מזומן שנכנס 10,000
מזומן שיוצא 5,000
 =====
תזרם נטו מפעילות שוטפת 5,000

לחברה אין תזרים בשני התחומים הנוספים (פעילות מימון ופעילות השקעה).

תזרים המזומנים בדרך המקוצרת: (ש”ח)
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (ש״ח)
רווח נקי 2,000
גידול בסעיף ספקים 3,000+ (הוצאות שלא שולמו במזומן)
 =====
תזרים נטו מפעילות שוטפת 5,000

המאזן של החברה בסוף השנה יראה כך:

כסאות ישראל
מאזן ליום  31.12.1998 (ש”ח)
נכסים התחייבויות + הון עצמי:
מזומן 15,000 ספקים 3,000
מכונה 30,000 הון עצמי 40,000
יתרת רווח 2,000
סה״כ 45,000 סה״כ 45,000

הפעילות בשנה שניה

הפעילות בשנה השניה (1999) היתה כדלקמן:

מכירות: 20,000 ₪. תנאי התשלום: 15,000 ₪ במזומן,  5,000 ₪ ב-6/2000 (שנה אחרי).

הוצאות:  12,000 ₪. תנאי התשלום: 4,000 ₪ במזומן, 8,000 ₪ ב-6/2000 (שנה אחרי).

הרווח לשנת 1999, יהיה:  (נתונים בש”ח)
מכירות 20,000
הוצאות 12,000
 =====
רווח נקי 8,000

תזרים המזומנים בדרך הארוכה הוא כדלקמן:

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (ש״ח)
מזומן שנכנס 15,000
מזומן שיוצא 4,000
 =====
תזרם נטו מפעילות שוטפת 11,000

תזרים המזומנים בדרך המקוצרת: (ש”ח)

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (ש״ח)
רווח נקי 8,000 (הוצאות שטרם נפרעו)
גידול בסעיף ספקים 8,000+ (הכנסות שטרם נגבו)
 =====
תזרים נטו מפעילות שוטפת 5,000