סכומי כסף אשר חברה מחויבת לשלם בעתיד לספקים, לעובדים, לבנקים, או לכל גורם אחר. התחייבויות מהוות מקור לביצוע פעילות עסקית ולרכישת נכסים על-ידי החברה. ההתחייבויות של החברה מפורטות במסגרת המאזן.