fbpx

דו”ח על השינויים בהון העצמי

שינויים-בהון-העצמי

תת-דו”ח נוסף שכלול בדו”חות הכספיים של החברה הוא דו”ח על השינויים בהון העצמי (מופיע בדרך-כלל אחרי דו”ח רווח והפסד) .

דו”ח זה, כפי שניתן ללמוד משמו, מפרט מה הביא לשינויים בהון העצמי של החברה במהלך תקופה מסוימת.  

הדו”ח מכיל שלושה מרכיבים עיקריים:

  1. הון עצמי בתחילת תקופה.
  2. שינויים שחלו בהון העצמי במהלך התקופה.
  3. הון עצמי בסוף התקופה.

כזכור,  הון עצמי הוא סעיף  שמופיע בצד השמאלי במאזן והוא מייצג מעין “התחייבות” של החברה לבעליה, הנובעת מהכספים שהבעלים השקיעו בחברה (הון מניות) ומהרווחים שהצטברו בחברה ולא חולקו לבעליה. לפיכך, שינויים בהון העצמי יכולים להיגרם כתוצאה מ:

  1. הזרמת כספים לחברה על-ידי הבעלים.
  2. משיכת כספים מהחברה על-ידי הבעלים (דיבידנדים). 
  3. צבירת רווחים או הפסדים.

נמחיש כיצד מוצג דו”ח על השינויים בהון העצמי באמצעות דוגמה.

מאזנה של “גלידות ישראל” לסוף 1999 (תחילת 2000 ) היה כדלקמן:

גלידות ישראל
מאזן ליום 31.12.99 (כל הסכומים באלפי ₪)

התחייבויות + הון עצמי:

נכסים:

התחייבויות:

נכסים שוטפים:

    הלוואות מהבנק                           60

    מזומן                                              50

הון עצמי                                    

    הון מניות                                      30   

נכסים קבועים:

    יתרת רווח  (מצטברת)                  10

    מכונה                                              50

סה”כ                                                100

סה”כ                                                 100

נניח כי במהלך שנת 2000 התרחשו הפעולות הבאות בחברה:

  1. הפעילות הניבה רווח נקי של 10,000 ₪.
  2. החברה חילקה לבעליה דיבידנד בסך 5,000  ₪.
  3. החברה הנפיקה לבעלים מניות נוספות תמורת  10,000 ₪.

במקרה הזה,  הדו”ח על השינויים בהון העצמי של החברה לשנת 2000 יראה כך:

גלידות ישראל
דו״ח על שינויים בהון העצמי לשנת 2000
(כל הסכומים באלפי ₪)
סה״כ הון עצמימזה:
הון מניותיתרת רווח 
(מצטברת)
יתרת הון עצמי ליום 31.12.99403010
תוספת רווח נקי לשנת 20001010
חלוקת דיבידנד בשנת 20005-5-
הנפקת מניות בשנת 20001010
יתרת הון עצמי ליום 31.12.00554015
error_message4

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים