הון מניות

כינוי לכל הסכומים הכספיים שבעלי החברה השקיעו בה תמורת מניות. הון המניות הוא רכיב מתוך ההון העצמי של החברה. 

חשבונאות למתחילים

תוכן עניינים